karl josef wahlstrøm : presentert i «strømme af naade»

 

– «En Prædikensamling med Billeder og Biografier».

 

Fra s. 380 – 384 :

wahlstrøm1Pastor Karl Josef Wahlstrøm

er født i Fredrikshald den 4de April 1851. Hans Moder forenede sig med Methodistkirken, da Pastor Willerup først begyndte Virksomheden der under megen Spot og Forfølgelse.

I   sin    Barndom fulgte                 han ofte med sin    Moder til

Møderne i Bedehuset paa Damhaugen, og der, ligesom under hendes inderlige Formaninger, følte han bestandig stærke Kald til                helt                     at overgive sig                              til Herren, men       de lette

Omgivelser vandt Seier, saa han helst fulgte Verdslig- hedens Vei.

Eftersom han vokste op, slog han sig mere til Ro i Synden, indtil hans 2 Aar yngre Søster, Louise, i sit 16de Aar            blev  omvendt og som et                                     lysende Fksempel    vandrede

med       Gud        og                               Methodisterne. Da blev han igjen    urolig og

droges til Møderne i Methodistkirken, og Nytaarsnatten 1869—70 under Pastor O. P. Petersens Prædiken bestemte han sig til helt at overgive sig til Herren.

Stor var Forandringen i hans Liv, og med Frimodig- hed vidnede han ved hver given Anledning om den Glæde og Lykke, han eiede ved Troen paa Jesu Kristi Forsonings- død for ham.

Det var under en Fremkaldelse til Forbøn, da Olaus Johnsen Børre raabte inderlig til Gud for de be- drøvede, at Syndebyrden faldt af, og efter Mødet stadfæstedo Guds Aand ved at forklare for hans Hjerte Ordene:      «Se

dot Guds Lam, som bærer Verdens Synd,« at han for Jesu lilods og Døds Skyld var frelst og hørte Gud til.

I        1872 blev   han                 af Pastor M. Hansen ansat som

llibelkolportør for «Det amerikanske Bibelselskab«, efterat linn allerede havde arbeidet i 6 Aar som Guldsmed

Det var under alvorlig Bøn og Overveielse, han t;ik ind i sin nye Stilling, men skjønt han mødte megen Npot paa mange Steder, følte han sig dog lykkelig ved at lita udbrede Herrens Ord, og det var paa disse sine Reiser, linn først begyndte at prædike.

I        1873 blev han                        Pastor Ole Olsens Hjælper i

Nkiensfjorden, hvor disse to Brødre endrægtig streifede om i Byer og Bygder, sent og tidligt, og havde herlige Møder, «om har sat uudslettelige Minder efter sig.

I        1874 blev   hau                Elev af Methodistkirkens første

tlieologiske Skole i Norge, men allerede Aaret efter maatte lian forlade Skolen for at gaa som Forstander til Hønefos.

Derfra blev han forflyttet Vaaren efter til Menig- lioden paa Griinerløkken, Kristiania, hvorfra han samme Aur om Høsten blev sendt til Moss, hvor han i IV2 Aar ttrbeidede og saa mange Sjæle frelste under sin Virksomhed.

I Januar 1878 blev han igjen ansat som Forstander lor Menigheden          paa          Griiuerløkken, hvor han ogsaa kun

lilov IV2 Aar.

I 1879 blev Fredrikstad hans Virkefelt. De tre A ur, ban var der, var pn velsignet Tid for ham selv og lor Menigheden. Siden var han igjeu i Moss 1 Aar og i Trondhjem 2 Aar. Saa i Arendal 3 Aar, men da han i IHK8 blev ansat i Skien, var han saa overanstrængt af imndeligt Arbeide, røa han maatte trække sig tilbage for ul søge Hvile, og ved Konferensen 1889 blev han stillet i n<ltjent Forhold. Efter igjen at have virket i Tistedalen i IVa Aar gik han ved Konferensen i Bergen 1891 i «kliv Tjeneste og blev ansat i Hamar, men efter 1 Aars Virksomhed der maatte han ved Konferensen i Drammen

1892 igjen begjære at komme i udtjent Forhold paa Grrund af sin Sygdom.

I 1884 var Br. Wahlstrøm Delegeret til den evangeliske Aliances Møde i Kjøbenhavn. Han blev ordinexet til Diakon af Biskop Andrews ved Konferensen i Horten 1877 og ordineret til Ældste af Biskop Merrill ved Konfe rensen i Drammen 1880.

Stengt for kommentarer.