«til det hæderlige præsteskab i christiansands stift» : fra peder hansen

 

– i boken : «Skilderie af den christelige Religionslærer i Fire Ordinations Taler. Tilligemed en Skrivelse til Geistligheden i Christiansands Stift : Om Fanatismen». Af Peder Hansen, Professor, Medlem af det kongel. norske Videnskabers Selskab, Biskop i Christiansands Stift. Kiøbenhavn 1803. Paa Hofboghandler Simon Poulsens Forlag trykt hos Morthorstes Enke & Comp.

– den observante leser vil oppdage at Hansens side 67 er blitt til side 39, men teksten er korrekt på denne side.

#

– fra s. 69 – 121 : de første sider er nedenfor avskrevet, så kan leseren lese videre og få en forståelse av biskop Peder Hansens syn på den tids fronter mellom den offisielle kirke/dens presteskap og dens kritikere, slik Hans Nielsen Hauge må sies å ha vært.

«Det er en Deel af mine værdige Brødre bekjendt, hvorledes jeg paa mine Visitatser i Stiftet, har forefundet adskillige fanatiske Menneskers Meninger og Skrivter udstrødte iblandt Folket; og hvilke Grundsætninger jeg i Anledning af dette Ondet, i Samtale med Brødrene har yttret.

Formanden for disse omvandrende Profeter, — hvoriblandt findes unge Drenge og Fruentimmer – er en Hans Nielsen Hauge, en Bondesøn i Thunøe Sogn i Aggershuus Stift. Af hvad jeg af hans Skrivters Læsning kan udbringe, sees : at han deels af Martyrologien og gamle Legender, deels af mystiske Fortolkere over Bibelen, har samlet hiine. Og dette – sammenblandet med Fanatikernes sædvanlige Forestillinger : om Menneskenes tiltagende Ugudelighed, om Bodkamp, om Bønnens Mirakelske Kraft, om at afdøe Verden, om den høiere Grad af Følelser hos en Benaadet, o.s.m. – udgjør hans Lære.

Hans Emissarier her i Stiftet vandre omkring i Husene; holde Forsamlinger, hvor man vil tillade dem det; og vise en saa stræng Afholdenhed, at de end ikke vil modtage nogen Pleie eller Gave (nogle af Almuen have endog, ved at tale med mig om disse Mennesker, ikke utydelig yttret deres Formening, at de vel ikke behøvede legemlig Føde). De uddele deres Skrivter i Husene som forbireisende, uden Betalning. Just de sædvanlige Midler, af hvilke slike Mennesker altid betiente sig, for at vinde det enfoldige Folks Opmærksomhed og Yndest.

Hvad jeg tilforn ha sagt de kiere Embedsbrødre, igientager jeg herved : hvor den oplyste, flittige, kloge og ægte christelige Lærer findes, der frygter jeg ikke Fanatismens Rodfæstelse. Da jeg imidlertid har fundet Menigheder, hvor ikke et lidet Antal af Folket var smittet af disse omvandrende Fanatiker; jeg og i Throndhjem Adessecomptoir Efterretninger No. 19 d. A. indført i norske Intelligents-Sedler No. 11 leste nedestaaende Beretning, hvilken ikke er enten imodsagt eller gjenkaldet – hvilket dog Sagens Vigtighed fortjente, hvis den ikke medfører Sandhed – saa har jeg anseet det for Pligt og mit Embeds Medfør, at afhandle denne Materie i Korthed, og at overlevere Eder Brødre mine Tanker og Grundsætninger til videre Overvejelse…

#

Stengt for kommentarer.