hans nicolai riis : presentert i dansk biografisk lexikon

– og var nevø av den kjente misjonsmannen Andreas Riis, som vi vet tilbragte sine siste år i Norge, frem til bortgangen i 1854;

– men les om Hans Nicolai Riis fra Dansk Biografisk Lexikon her :

 

Riis, Hans Nicolai, 1822-90, Missionær og Præst, var født i Løgumkloster 27. Jan. 1822 og Søn af Glarmester Peter R. og Anna Dorothea f. Nicolaisen. Fra det stærkt religiøse, fra Brødremenigheden i Christiansfeld paavirkede Hjem kom han 1839 til Missionsskolen i Basel; der fra sendtes han 1844 til Akropong paa Guldkysten i Afrika, hvor hans ovfr. nævnte Farbroder A. R. (se Andreas Riis) var Missionær.

Her virkede han til 1850 med Undtagelse af et Besøg i Evropa 1847-4&> nærmest for i England at undergaa en Operation.

1850-58 opholdt han sig, med nedbrudt Helbred, i Basel, hvor han dels virkede som Lærer ved Missionsskolen, dels bl. a. udarbejdede sin «Elemente des Akwapim-Dialekts der Odschi-Sprache» (1853), 1858-9 var han i Amerika, først som Præst for en tysk Menighed i Boxborough, Philadelphia, derefter som Professor i Tysk ved et College i Allentown. 1869 rejste han til England og blev 1870 Sognepræst i Rejsby i Nordslesvig, hvor han døde 14. Juli 1890.

Riis var 2 Gange gift: 1. (1848) med Elisabeth Christine Marianne f. Bandholz fra Kiel (f. 19. Juli 1827, d. 14. Okt. 1849 i Akropong), 2. (1873) med Bolette Cathrine f. Nicolaisen (f. i Varde 27. Avg. 1847), Datter af Farver N. Chr. N. i Varde.

Alberti, Schlesw.-Holst.-Lauenb. Schriftsteller-Lex.

Vilh. Thomsen.

 

Stengt for kommentarer.