arvid pedersen : presentert i dansk biografisk lexicon

 

Pedersen, Arvid,   –1550–, Salmedigter, var fra Lunds Stift
og studerede i Wittenberg 1524-25. Stærkt greben af Reformationen
blev A. P. den lutherske Læres betydeligste Forkynder paa
Bornholm, hvor han i en Aarrække var Præst i St. Ibs og Svanneke
og tillige Øens Provst. Hans Navn er knyttet til den, danske
Salmedigtnings ældste Historie, da han (fra 1528) stod Claus
Mortensen Tøndebinder bi i hans Bestræbelser for at skaffe de
evangeliske Menigheder Salmer i Modersmaalet. Flere af A. P.s Salmer
gik senere over i Hans Thomesens Kirkesalmebog. Særlig yndet
var hans Lovsang: «Al den ganske Kristenhed priser Guds
Barmhjærtighed». 1554 udgav Peder Palladius, «Kjøbenhavns Peblinge
til Nytaarsgave», «Tre mærkelige Sange, som den lærde Mand
Hr. A. P. paa Bornholm haver skrevet». Forfatteren synes paa
den Tid endnu at have været i Live. Hans Dødsaar kjendes ikke.

Danske Mag. V, 345 ff.
Rørdam, Lyskanders Levned S. 189.
Brandt og Helveg, Den danske Psalmedigtn. I.

H. F. Rørdam.

– salmer av Arvid Pedersen finner du her :

Stengt for kommentarer.