peter arbo : presentert i dansk biografisk lexicon

 

Arbo, Peter, 1769-1809, Læge, Søn af ovfr. nævnte Dr. med. Nic. A., døbt i Strømsø 31. Marts
1769, studerede i Jena, tog der 1792 den medicinsk-kirurgiske Doktorgrad og underkastede
sig i 1797 offentligt Colloqvium for det medicinske Kollegium i Kjøbenhavn.

I dette eller i det følgende Aar nedsatte han sig i Drammen, hvor han erhvervede sig megen Praxis, fra 1802-4 bestyrede han Buskeruds Landfysikat og blev 1806 udnævnt til Landfysikus i Buskerud.

Under en i Drammen herskende ondartet Feberepidemi blev han selv angrebet af Sygdommen
og døde 5. Juni 1809. Ugift.

– Han skildres som en uegennyttig Mand, som en særdeles duelig og ømt deltagende Læge, der begavet med en lys Aand flittig dyrkede sin Videnskab. Han var derfor særdeles afholdt og anset som Læge, og hans Begravelse
blev fejret under almindelig Tilstrømning med stor Højtidelighed.

I Anledning af hans Død udkom der flere Sørgedigte.

Kiær, Norges Læger.

F. C. Kiær.

Stengt for kommentarer.