ananias gundersen : presentert av j. thorkildsen

 

– i boken : “Den norske Metodistkirkes historie”. Oslo 1926.

 

Ananias Gundersen

er født 20. august 1859 i Manger prestegjæld, tre mil nord for Bergen. Hans forældre var religiøse og øvet en god indflydelse paa sin søn.

— Da han var konfirme­ret kom han til Bergen, hvor hans religiøse trang ledet ham til at høre Guds ord. Han var længe en sø­kende sjel.

I den tid kom L. Petersen til Bergen og holdt møter i Domkirkegaten. Han gik saa for at høre ham og blev mægtig grepen allerede ved første møte.

Han fandt fred med Gud en aften paa sit eget værelse Ved disse ord : «søn, vær fri­modig, dine synder er dig forladte».

I 21-aarsalderen gik han ut av statskirken og blev optat i menig­heten i Bergen av A. Olsen den 5. september 1880. Aaret efter reiste han sammen med endel ung­dom til Amerika med Chicago som maal. Her fandt han et aandelig hjem i Første menighet (Chicago). Efter om­trent to aars forløp reiste han hjem igjen til Bergen, hvor han vaaren 1883 blev bemyndiget som lokalprædikant og virket som saadan efter bedste evne.

Det var da hans tanke at reise tilbake til Amerika for at gaa paa prædikantskolen i Evanston, men heri blev han hindret, idet L. Dobloug fik ham til at gaa til Sandnes som Torjussens hjælper.

I 1836 blev han optat i aarskonferansen og ordineret til diakon av biskop Foss i Fredrikslhald. Han blev da ansat ved den nydannede Tredje menighet i Oslo, hvor han virket i tre aar. I 1888 blev han ordineret til ældste av biskop Mallalieu i Oslo.

Etter den tid betjente han flere menigheter, sidst i Porsgrund, hvor han blev suspenderet og reiste siden til Amerika. Herren gav ham ny naade, saa han se­nere i mange aar har virket derover til velsignelse. Han har reist meget, bl. a. i Syrien og Palæstina, om hvilken reise han har skrevet sin bok : «Fra Stillehavet til Jesu grav».

Stengt for kommentarer.