martin hansen : presentert i “strømme af naade”

 

“En Prædikensamling med Billeder og Biografier”. Kristiania. Norsk Forlagsselskabs Forlag. 1909.

 

¤

 

Pastor M. Hansen.

Han blev født i Fredriksstad den 29de Decbr. 1826. Her forblev han hos sine Forældre indtil 1841, da de flyttede til Sarpsborg.

Nogle Aar derefter begyndte han at fare paa Søen og gjorde flere Reiser med forskjellige Skibe og deriblandt to Reiser til Amerika, nemlig til New York i 1847 og til New Orleans i 1848.

Efter i to Aar at have været kommanderet til Orlogs begyndte han at arbeide som Skibstømmermand og var med at bygge flere Skibe. Senere seilede han paa England og Østersøen, indtil han i 1854 begyndte at fare med amerikanske Skibe.

Herren havde da i længere Tid og især ved enkelte Anledninger virket paa hans Hjerte for at overbevise ham om, at han, trods hans skikkelige Vandel, var en stor Synder og i Fare for evig Fortabelse. Under sine Søreiser imellem Amerika og Europa blev hans Sjælenød saa stor, at han maatte vende sig til Gud og søge Frelsen i Kristus Jesus.

Paa en Reise fra Øen Malta i Middelhavet til New Orleans i Amerika gav Herren hans bekymrede Hjerte Fred og Hvile i Troen paa Jesus. Dette skede en Søndags Aften den 16de Decbr. 1855.

Under den 25de Decbr. samme Aar findes i hans Dagbog nedskrevet følgende Tanker eller Bøn : «O barmhjertige Gud ! for Jesu Skyld bevar mig fra Djævelens Snarer, fra Verdens og mit eget Kjøds Fristelser og Tillokkelser. Styrk, o Fader! min Tro og Tillid til dig, og giv mig Naade til at vandre gjennem denne Verden som dit lydige Barn. Naar jeg engang skal skilles herfra, giv da, at jeg ved Jesu Retfærdighed kan faa indgaa til det nye Jerusalem«.

Han havde endda ikke havt Omgang eller Samtale med nogen kristen om disse aandelige Ting, men Gud ledede ham ved sin Aand og sit Ord. Midt i al den Ugudelighed, som omgav ham, bevarede Herren ham fra Synden og fyldte hans Hjerte med sin Fred.

Det var nu hans Ønske at komme hjem til Norge, og det traf sig saa, at et amerikansk Skib skulde gaa til Kristiania og Gøteborg med Bomuld og Tobak. Med dette fik han Hyre og kom hjem den 26de Mai 1856. Pastor O. P. Pettersen havde allerede begyndt at prædike i Sarps­borg, som da var hans Hjemsted. Der var da stiftet en liden Methodistmenighed, som med dens Pastor var udsat for Haan og Bespottelse og seet ned paa som Mennesker, der ikke burde tillades at leve paa Jorden.

Der var saamegen Tale om deres slette Opførsel og falske Lære, at alle var bange for at komme i Berørelse med dem. Han gik til dem for at høre og se, om det forholdt sig saaledes. Han fik høre den samme Sandhed, som havde bragt ham til at søge og finde Guds Naade og Fred. Han fandt ligeledes ud, at de mange Historier, Folk fortalte om dem, var alle­sammen opdigtede Løgne for at gjøre dem foragtelige og hadede.

Om Høsten 1857 blev han optaget som Medlem af Menigheden, og Aaret efter blev han ansat som Klasseleder og Søndagsskolebestyrer. Siden fik han Fuldmagt til at holde Bøn og Formaningsmøder i og omkring Sarpsborg. Den 26de Septbr. 1858 holdt han sin første Prædiken, og Herren var god baade imod ham og Forsamlingen. Den 4de Juli 1859 blev han ved Kvartalskonferensen bemyndiget som Lokalprædikant og fortsatte nu ialmindelighed at prædike hver Søndag og ofte i Ugedagene paa forskjellige Steder paa Landet og Byerne i en, to og tre Miles Afstand fra Sarps­borg.

Saaledes holdt han ved, indtil han om Vaaren 1862 blev sendt til Porsgrund som Assistent til Pastor E. Arvesen, som da var sygelig.

Det var Aaret efter, at han først blev sat til For­stander og da for Menigheden i Fredrikshald. Den 10de Juni 1865 blev han ordineret til Diakon i Bremen af Biskop Janes. Han forblev som Forstander for Menigheden i Fredrikshald indtil i Juni 1869, da han blev sendt til Horten for at stifte og forestaa en Menighed der.

Han for­blev der kun et Aar, men det var et Aar, som længe vil erindres af dem, som var med eller mod dem. Trods den store Modstand fra Statskirken blev mange Sjæle dette Aar overførte fra Mørket til Lyset og fra Satans Magt til Gud.

Pastor O. P. Petersen, som siden 1859 havde været i Amerika, blev i dette Aar sendt til Norge igjen, men denne Gang som Superintendent for den norske Mission. Aaret efter, nemlig i 1870, blev han sendt til Kristiania. Samme Aar blev han af Biskop Simpson ordineret til Ældste. I Kristiania havde de dengang kun en leiet Sal i Skippergaden. Da denne snart blev forliden, fik de bygget et Hus paa Grynerløkken, hvoraf de benyttede anden Etage for sine Møder. Denne Etage var saavidt færdig, at Pastor Petersen kunde her holde sin Afskedstale den 28de April 1871. Dagen efter reiste han tilbage til Amerika.

Siden har Br. Hansen været pr. Ældste her i Norge i flere Aar og betjent flere Menigheder over i Amerika og for nærværende er han ansat som Pastor ved en at Menighederne paa Stillehavskysten. Rig Velsignelse har fulgt Br. M. Hansens hele Arbeide, og han er en overmaade dygtig og fremgangsfuld Prædikant. Maa Herren fremdeles velsigne ham saa, at han lige til sin Aftentime kunde blive til uberegnelig Velsignelse for Tid og Evighed.

Stengt for kommentarer.