osmund tangvald

 

tangvald1Ved skoleinspektør S. Hansen, i »Indremissionæren«, gjengitt i boken av Edvard Sverdrup : “Fra Norges kristenliv”. 1918.

Det var under sin lange og smertefulde sygdom, at Tangvald en dag pakket sammen nogen skriftlige optegnelser og sendte mig dem med anmodning om, hvis jeg fandt, det kunde tjene til noget, da at bearbeide dem, «saa at det ikke skulde lugte av eget jeg».

Nu har han forlængst blandet sin røst med deres, der har fundet frem til den evige hvile, men fra hans gravhøi ved Lunde kirke lyser utover bygden et minde om, hvad han var i livet, et velsignet minde, for hans liv bar vidnesbyrd om, at han elsket Herren og alle hans discipler. Til at opfriske dette kjære minde, skal det følgende tjene. Vi vil nu la ham selv fortælle:

Aar 1829 den 27de april er jeg født i Hornnes Sogn. Min far døde, da jeg var 5 1/2 aar. Jeg gjorde meget av far, for han hadde en særskilt maate at dra bar­nenes hjerter til sig. Far hadde godt for at synge og var glad i sang, og som jeg hadde naturlig anlæg for sang, saa lærte jeg flere salmer av Kingos daglige korsang eller morgen- og aftensalmer, og naar der kom fremmede, saa sa far: »Nu maa du synge for os«. Jeg adlød og hadde mot nok, fordi far hadde sagt det. Da han var død, var der en ny sorg hos mig, særlig paa begravelsesdagen. Ved graven tok min onkel Ole T. mig paa sine armer, og da graaten vilde gaa over til skrik, saa sa onkel:  »Du maa ikke graate, naar far har ligget i graven en stund, saa kommer han snart igjen, og saa blir han ganske frisk.

Ordene, at han kom snart igjen og blev frisk, bevirket, at graaten stilledes. Det synes, som om der i barnesjælen skulde være noget som opstandelsens haap, om end ube­visst. Det var ikke mange dager, inden jeg begyndte at vente paa far, og da han uteblev, henvendte jeg mig til mor om den ting og hun trøstet mig saa godt hun kunde.

Forøvrig var Guds kald kraftig paa mig i de aar, snart ved drømmer og ellers, naar nogen av mine venner døde. Men desuagtet blev jeg efter konfirmationen meget letsindig, saa min vandring var saa paa verdens vis, som det kunde være, dog var der aldrig fred. I aarene 54 og 55 var den egentlige vækkelsestid. Jeg gik et helt aar i jammer med mig selv og hadde det meget trangt for at faa kunne til­egne mig naaden, og det gik mig som saa mange i denne tid, at man vil søke at faa en gudsfrygt istand, saa ingen skal merke det.

Men da jeg fik se hykleriet ved at gaa delt mellem Gud og verden, saa kostet det intet at si ver­den helt og fuldt farvel og faa dristighet til at bekjende, hvem jeg var og hvor jeg agtet mig hen. Da for Guds ord som en levende strøm gjennem hjertet, saa alt, hvad der stod, hørte mig til, saa det, som mennesket fik ved syndefaldet, det hørte mig til, men opreisningen i Kristus hørte mig ogsaa fuldt og helt til.

Jeg kjendte, som apostelen sier: »Var   synden over­flødig, saa var naaden end overflødigere«. — De gamle troende glædet sig meget nu, for jeg hadde mange kame­rater, og likesom naar et stort træ falder, saa slaar det de mindre med sig til jorden, saaledes gik det her : en større vækkelse kom, især blandt den yngre slegt. Jeg blev av de gamle straks dradd frem til vidne, og omendskjønt jeg var antændt av den ild at faa vidne for mine kamerater om veien til salighet, saa var det saa svært, at jeg ønsket mange ganger, naar jeg hadde talt, at der var et hul i væggen bak mig, som jeg kunde komme igjennem.

Gamle Mikkel Fennefos tok adskillige reiser omkring, og ham fulgte jeg almindelig, og det var salige stunder. Jeg kom dypere ind i ordet, og den frimodighet, som en Guds ords bekjender behøver, vokset mere og mere til. Aar 1859 flyttet jeg til Tangvald. Her i sognet var ingen fædre i Kristus, kun to mænd og nogen kvinder kunde kjendes for at være vakte. De fleste av dem bodde i Hellesund. Der var en brændende ild i vore hjerter, saa vi hadde det meget broderlig og søsterlig sammen.

En gammel tilreisende pilegrim uttrykte det saaledes, at varmen, kjærlighetsvarmen, motte man allerede i forstuen, og der var noget i det.

Nu litt om reisene. — De første aar i Søgne var der korte reiser paa 2—3 dager. Var det længere tid, som var mere sjelden, saa var det til Nordre Undal eller ogsaa til mit fødested. Den faste selskapsbror var Andreas Holbæk. O, hvor vi hadde det godt sammen ! I aarene 1861— 62 blev han bibelkolportør, og efter den tid fik vi litet reise sammen. Samtidig, nemlig 62, blev jeg av bestyrel­sen for det norske avholdsselskap kaldet til at reise for avholdssaken 1/2 aar. Bereiste da Jæderen og Dalenes provsti samt størstedelen av Lister og Mandals amt. Det var første gang mit reiseterræn blev noget stort. Stortin­get vilde ikke bevilge noget til saken, saa det blev stans i virksomheten til aar 1866. Da fik avholdssaken igjen penger av staten og holdt agenter i 4 aar. I disse 4 aar blev mit virkefelt bestemt at være Bergens stift.

Her er et litet avsnit av dagboken.

Bestyrelsen sa til mig: »Du faar vel ta en sving bort til E. prestegjeld, uagtet vi ikke har synderlig haap om at det hjælper noget. Vi har ødslet saa megen virksomhet paa det folk, men alt har været frugtesløst. Men du faar gaa i Guds navn, og saa kan du ta iland paa en holme, hvor der er et stort landhandlersted«. — Jeg drar avsted med dampskib, kommer til holmen, og da jeg kommer paa bryggen, erfarer jeg, at der var mange folk samlet. Straks var jeg omringet av en hel hop fulde mennesker. Der blev jeg staaende en stund, og nidkjærstanker grep min sjæl. Jeg spurte:  »Hvad har sammenkaldt folket her«. Jeg fik til svar : »Det er tingdag«.

Disse fulde mennesker, som ikke kunde gaa eller staa ret, spurte hvor jeg var fra. Jeg svarte i en temmelig haard tone : »Fra Østlandet«. Endvidere:  »Hvad reiser du efter ?«  Svar i en endnu haardere tone: »Jeg   reiser   for at undersøke, om folk drikker meget». Just som dette var uttalt, kom der et skrik og et skraal fra folk noget længer borte, og da utbrøt jeg: »Fy, her maa være et stygt drikkerfolk !«

Nu blev jeg alene paa bryggen uten at vite aarsaken; men straks drog folk avsted i sine baater. Jeg gik for at tale med verten og bad om hans veiledning, om der var en større bygd, som jeg kunde reise til, og om der paa tinget var en ordentlig mand, som jeg kunde bli med. Det var han snar til at utrette, og en ung, velbygget mand kom til mig og tilbød mig plads i al venlighet. Paa den baat var der 7 mænd sammen, og endelig efter en lang venten kom vi avsted. Jeg fik plads bak i baaten. Alle var i godt lune, lo og præket som fulde eller halvfulde folk gjør.

Min vert iagttok min stilling til den spas, de holdt, men spurte endelig, om kandidaten (han trodde, jeg var akademiker) ikke syntes »dei hadde moro«. Jeg svarte med fasthet: »Jeg forstaar ikke denslags moro«. Dette svar slog omkring sig, der blev stille i baaten hele veien.

Da vi var kommen frem og jeg og min vert blev alene, fik jeg spørsmaal igjen, om kandidaten syntes det var usømmelig. Jeg svarte: »Ja, det var gjækkelig snak og letfærdig skjæmt, som ikke sømmer de hellige«. Hjemme i hans hus blev jeg munter til at præke med folket, men manden forblev ganske taus, undtagen naar jeg vendte mig til ham med forskjellige spørsmaal helst om timelige anliggender. Den mand, fik jeg høre om, kom siden til omvendelse. Jeg merket ogsaa, Herren arbeidet paa ham. Næste dag fulgte han mig langt paa vei og fik ut­tale sig med taarer om sin elendige tilstand.

Jeg faar nok her forlate øene og begi mig til prestebygden. Det var fredag, jeg kom til prestegaarden, mer traf ikke presten hjemme, da han netop den dag var reist til et anneks, som laa langt borte. Jeg fik hilse paa datteren, som forestod husholdningen, da moren var død. Det var en elskelig dame, som ikke var ganske fremmed for erfaring av vækkelse. Jeg tok mig den dristighet spørre, om hun kjendte til vakte folk i menigheten, hvortil hun svarte: »Nei, desværre, jeg kjender ingen saadan».

Her var en temmelig stor kirkebygd, og jeg blev da anbefalt den bedste mand, som hun tænkte sig, og det var naturligvis fars medhjælper. Jeg hadde erfaring for at disse just ikke altid var fars bedste barn. Jeg adlød dog hendes raad, men der blev jeg møtt i forstuen og fik ikke komme længer, han henviste mig øieblikkelig til en nabo, hvor alle saadanne møter i kommunens anliggender holdtes. Jeg takket for veiledningen og sa godnat.

— Paa min vandring til naboen lød det til mig: »Du skal ikke gaa derhen«, men jeg tok ind i det første hus, som var ualmindelig stort og bar præg av, at det kunde være konditionerte folk, som bodde der. Jeg kom i tvil, hvad jeg skulde gjøre, til jeg endelig kom midt for huset. Da sprin­ger en pike over gaarden, jeg roper og spør, om hun tror, jeg kunde faa logi der om natten. Snart kom husmoren ut, og da jeg hadde spurt om herberge, sa hun, at manden ikke var hjemme, men at han kom snart. Dersom jeg kunde ta det, som de hadde det, saa maatte jeg nok være.

Da jeg kom ind, var det noget mørkt, saa det var litet, man kunde se omkring sig. Endelig da lampen blev tændt, saa var den første gjenstand mit øie faldt paa violinen paa væggen. Aa, tænkte jeg, nu er du kommet ind til en spillemand, ja nu har du truffet det godt. Nu vel, la staa til, Herren er min kraft. — Kl. 8 kom manden. Konen, som hørte det, møtte ham i gangen og fortalte ham, at der var kommet en mand, som holdt opbyggelse. Manden kommer i stor fart gjennem dørene og hen til mig, han rakte mig haanden og bød mig inderlig velkom­men.

Det forundret mig, at en spillemand kunde være saa glad i mig. Jeg tænkte undertiden : han er maaske en rigtig skøier, som driver spas med dig; men nei, stilhet hersket baade blandt smaa og store. Om morgenen, det var lørdag, var der bud tidlig ute for at tilsi opbyggelse kl. 10. Da tiden kom, blev huset nær fuldt av mennesker. Ordet viste sin virkning, og der var megen bevægelse. En middag skulde manden forsøke paa, om vi kunde komme til en anden bygd, ikke langt borte. Nu, tænkte jeg, er tiden at eksaminere spillemanden.

Paa veien til stranden spurte jeg ham om, hvorledes hans forhold var til Herren. Han klaget først, at det ikke var saa rart, men fortalte mig, at han og konen hadde været vakte i 5 aar. »Det var en underlig ting«, sa jeg, »jeg har spurt efter vakte folk og ingen har visst om saadanne.«

Han forklarte da, at folk der i sognet var saa raa, at de maatte ha gudsfrygten i stilhet med sig selv. Jeg spurte, om de hadde kjendt fre­den med Gud. Undertiden ja, naar de blev avsondret fra verden; men naar de kom sammen med verden igjen, saa fik de saar i samvittigheten. Her fik jeg anledning til at dra frem de gudsord, som taler om at bekjende Kristus. Han blev helt forskrækket over, at deres stilling var saa farlig, og under taarer sa han, her maatte bli noget andet at gjøre end at skjule det for verden. Da vi kom til stranden, var det saa høit vand, at baatene var fulde av vand i baathuset. Vi vendte hjem, og jeg forblev der helt til onsdag, da stormen gjorde det umulig at komme nogen vei, og holdt opbyggelse hver dag. Manden kunde ikke holde inde med gudsfrygten længer, og jeg har faat høre, at han siden blev en ivrig bekjender.

— Da jeg formedelst storm blev liggende her hele 5 dager, drog jeg omkring i bygden, deriblandt besøkte jeg lensmanden, som bodde et kvarters vei fra mit bosted. Da jeg kom ind, sat han i sin sofa og begyndte at le, hvilket saa meget underlig ut; men han forklarte straks aarsaken til latteren. Det var nemlig den, at mit besøk hos tingholderen hadde gjort den fortrædelige virkning, at folk forlot tinget saa tidlig, at han blev sittende tilbake med to tønder øl. Over denne skade hadde jeg ingen sorg, men kunde glæde mig derover«.

Senere virket O. Tangvald i Lutherstiftelsens tjeneste som bibelbud i 15—16 aar. I flere aar hadde han sit vir­kefelt blandt jernbanearbeiderne paa Skienskanten. »Jernbanepresten« var nok derborte av mange elsket og avholdt, mens andre frygtet ham. Blandt jernbanebefolkningen likte han sig. Han var ikke bange for livets sterke brytninger. Han var en kraftig natur og en for sin tid ikke litet begavet taler. Hans tale og sang var undertiden som et stormveir, men savnet heller ikke den dype følelses stemning. Han kunde refse skarpt, men til den syke sjæl kunde han tale ømt og trøstefuldt, saa det sent glemtes.

Han fik gjennemgaa mange trængsler, og i de sisste maaneder gik bølgen høit omkring ham. Da kunde den sterke mand være som et litet barn, enfoldig og stille hvile i forjættelsene. Saaledes ventende og haapende og tro mot Herren til enden, løftes han av dødens bølge over til den anden side. Fred være med hans minde !

Stengt for kommentarer.