h.n. hauges tilsvar i “kristiansands adresse kontoirs efterretninger” av 19de october 1804

– nr. 42, Femtende Aargang, hvilket forteller oss at avisen/bladet første gang ble utgitt i 1789, det franske revolusjonsåret; videre ser vi at avisen må være utkommet ukentlig og gjerne på fredagen, siden dette nummer har påskriften “Fredagen”. På dette tidspunkt oppholdt Hauge seg på Jylland i Danmark og innlegget gjelder som et tilsvar til en artikkel/notis som stod trykket i “Iversens Fyenske Aviser”, utgitt i Odense på Fyn. Her har Hauges innlegg i Kristiansandsavisen blitt oversendt fra Jylland, der Hauge på denne tiden oppholdt seg og temmelig raskt blitt godkjent av utgiver, som var selveste “Raadmand Mikael Gluckstad”. I tillegg er dette tatt inn på framsiden. Vår gjengivelse kan du lese under kopien du ser her :

– innlegget viser oss igjen at Hauge i høyeste grad var skrivefør og samtidig en sterk og klar forsvarer av egen person og den rollen han inntok i samfunnet; interessant er det også at denne “feiden” utspilte seg nettopp på det tidspunkt da anklagene mot Hauge om hans utnyttelse av almuen til egen vinning var i ferd med å toppe seg og autoritetene “jaktet” på ham, gjennom å uteske uttalelser fra embedsmennene rundt omkring i landet. Samtidig ble dette skrevet ikke lenge før Hauge satte kursen hjem til Norge via Smaalenene (Østfold) og til Eker Papirmølle, der han ganske snart ble forsøkt anholdt av lensmann Gram;

– og her er teksten :

“Af Iversens Fyenske Aviser No. 136 seer jeg Beskyldning paa en berygtet Fanatíker, Hans Hauge, saalydende : “Den berygtede Fanatiker Hans Hauge, skal, ved sine Prækener og religiøse Forbindelser i Norge, have samlet sig en Capital af henved 200.000 Rdr.

Hans Parties Præstehad standses da vel engang, naar Almuen faar Øinene aabnet”.

Om det er mig Forfatteren mener, da for, at lindre hans Avindsyge, og om han en anden Gang vilde skrive Sandhed, saa afslaae det største af Summen, og vilde han lade sin Syge (sykdom/lidelse/red.) læge, da betænk det alle veed : Intet Menneske har noget Vist (sikkert/red.) i Verden, efterdi vi alle døer, og det her er, forgaaer.

Mit Betroede er til at aagre medens jeg har Dag, og elske min Næste som mig selv, lægge an og bruge Verden til sand Nytte, hvilket jeg ønsker Gierningen kunde komme til at vidne; thi Sandheds Lys skal ved Gierningen trænge igjennem alle Usandheder og forvendte Onde.

Enten de da kalder Fanatiker eller Dievel, og vil forblinde under Ord at faa Øinene aabnet; thi det vil jeg ei troe, at det nytter for de falske nu, som hine afgudiske Præster, at sige : Afguderne er vrede, og Paven med sine Legater afmalede Dievelen paa Hovedet, som ved Johan Huss, saaledes at indbilde og forblinde Folk i vore oplyste Tider, som da i det Mørke, eller at raade som hiin Munk, Paven, at samle inn Bibelens Blade og opbrænde, før kunde det ei nytte at udrydde, meente han, og forglemte, den Almægtige havde flere Venner; saa i Forfølgelsen er det bleven mere bekjendt, og Sandheden bekræftet.

Jeg ønsker, at de vilde fatte eet Sind til at elske Herren, erkjende den christelige Tro og i Sandhed leve deraf, da blev Avindsygen borte, og vi de bedste Venner.

Ingen hader da de Præster, som lever og lærer vel; thi vore Tiders Oplysning priser Træet paa Frugterne, saa skulde Præsterne vise dem efter Guds og Kongens Love.

Hans Nielsen Hauge”.

Stengt for kommentarer.