haugianere i gauldalen (guldalen) : presentert av h.g heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede”. Chra. 1912-1920.

 

– fra s. 284 – 285 :

Nedigjennem hele Guldalen var der i denne Tid Vækkelse. I Støren, særlig i Soknedalen, men fornemmelig i Melhus og Annekset Leinstrand fandtes adskillige Haugianere. I sidstnævnte Sogn var der dengang et blomstrende Kristenliv.

De Vakte hadde en god Støtte og Forsvarer i den begavede, sindige og karakterfaste Lensmand paa Stedet, Iver Monsen. Og hos Bonden John Johnsen Skjefstad var der et Midtpunkt for haugiansk Liv og Virksomhed; hos ham boede Lægmændene, baade medens de bandt ind Bøger, og naar de reiste omkring i Sognet for at bekjende Guds Ord.

Arbeidet havde en gjennemgribende Virkning; Bygden blev som forvandlet; men Alt gik stille, uden voldsomme Brydninger eller Omvekslinger.

I Bynæsset, Børsen (Børsa) og særlig paa Gjeitestranden (Geitastrand) omtales en ikke liden Flok af Hauges Venner. Sidstnævnte Sted var vistnok Vækkelsens Brændpunkt. Hos Bonden John Johnsen Ofstad samlede de Vakte sig, og derfra spredtes Hauges Skrifter i Mængde over Nabobygderne, ja sendtes til Ørkedalen (Orkdal), Meldalen, Rennebu og Opdalen.

Johan Johnsen  kom sammen med sin Moder Catharina og Stedfaderen Arnt Larsen fra Sommervold i Ørkedalen til Ofstad paa Gjeitestranden antagelig 1758; Gaardens Navn var dengang Ofstad; men længere tilbage skal Navnet have været Aastan eller Aasten.

Arnt Larsen og Hustru var alvorlige Kristne; Johan blev vakt af Hauge personlig. Om ham og Hustru Ingeborg vides intet særlig at berette. De omtales som oprigtige Troende, der trods Verdens Spot altid stod rede til at hjælpe Medkristne.

I deres Hus har Hauge baade hvilet og arbeidet, og her blev han ogsaa engang arresteret. De Gamle har fortalt, at Børnene paa Gjeitestranden  og Ofstad jublede, naar Hauge kom der; thi han var saa glad i Børn og legte med dem.

John døde tidlig, allerede 1808, og Enke blev senere gift med Peder Mikkelsen Husdal (en Broder af Michel Grendahls Hustru); men da ogsaa han var Haugianer, vedblev Hjemmet fremdeles at være Samlingssted for de Troende.

 

 

Stengt for kommentarer.