kjente og ukjente kvinner blant haugianerne

 

– les her om :

Svært mange av de kvinner som presenteres her, er omtalt av H.G. Heggveit i hans verk : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”.

Han skriver bl.a. om dette på side 228 følgende : “Foruden de allerede omtalte og en Skare andre kristeligsindede Mænd, der i hin mærkelige optraadte som Hauges Medarbeidere, virkede ogsaa en Række Kvinder som Guds Ords Forkyndere, grebne og drevne af Kristi Kjærlighed og en inderlig Omsorg for sine Medmenneskers Frelse.

Den store aandelige Nødstilstand tvang dem til at træde ud af Familielivets stille Ubemærkethed pg være Medarbeidere i den store Indhøstning for Guds Rige.

Da de siden i Missionskvindeforeninger, som Bibelkvinder, Diakonisser og Sygepleiersker, Lærerinder i Søndags- og Folkeskolen osv. fandt andre og naturligere Former for sin Virketrang, blev deres Optræden som Ordets Forkyndere mere og mere sjelden.

Men denne deres  første Deltagelse i Indremissionsarbeidet gjennem kristelige Vidnesbyrd i private Forsamlinger er saa karakteristisk, at den ikke her hverken kan eller bør forbigaaes; den bidrager ogsaa til at give hin Tid sit Præg“.

Stengt for kommentarer.