daniel arnesen : presentert av sigrid svendsen

 

– i boken :  “Kristenliv i Romsdalen  1809 – 1864”, Indremissionstrykkeriet, Oslo 1931.

les også H.G. Heggtveit’s presentasjon av Daniel Arnesen her.

 

Forordet lyder :

I denne bok er samlet oplysninger om de haugianere som levet i Grytten fra 1809 av, og om den vekkelse som fulgte efter deres tid inntil 1864. Kildene er for haugianernes vedkommende vesent­lig H. G. Heggtveit: «Den norske kirke i det nit­tende århundrede», for vekkelsens sogneprest N. A. Carlsens korrespondanse med biskop Grimelund  og dennes innberetning til departementet, samt hans redegjørelse i «Norsk Kirketidende» 1862.

Dessuten har eldre folk på stedet fortalt mig hvad de visste fra den tid, og jeg har fått lov til å benytte brever og optegnelser hos dem. Jeg bringer dem alle herved min hjertelige takk for all hjelp og velvilje.

I fremstillingen er beretternes ord mest mulig nøiaktig fulgt, også der hvor de ikke er direkte citert. Tallene i teksten gjelder henvisningene sist i boken.

Veldre i august 1931. Sigrid Svendsen.

 

Fra s. 45 – 61 :

Da Hauge i 1801 besøkte Lyster (Luster), blev der en bety­delig vekkelse i bygden.

Den rasjonalistiske sogneprest Edv. Qvale skriver at Hauge «paa sin første Tour havde prædiket med saa god Lykke, at Mange fra nu af næsten ey bestilte Andet end at læse i hans fanatiske Bøger, sørge over Synden, m. m.».

«Fanatismen havde her sit Grundsæde. 3 Skoleholdere, Lensmanden med gandske Familie, mine nærmeste Medhjælpere og mangfoldige Andre vare Hans Nielsens ivrigste Tilhængere» (Kansellibreve 1804).

En av disse var da lensmannens sønn, Daniel. Han var født på Lærum 22. mai 1782. Gjennem hele sin ungdom, fra han var 10 år gammel, kjente han Guds dragelse på sitt hjerte. «Men jeg syntes det var altfor tungt å forlate de verdslige fornøielser i min ungdoms dager, hvorfor jeg tenkte: Når jeg blir gam­mel, skal jeg omvende mig. Jeg følte ofte likesom 2 ånder der stred mot hverandre i mitt hjerte. Den ene vidnet at jeg hørte helvede til hvis jeg ikke vilde om­vende mig. Den annen påstod at det ikke vilde gå mig verre enn mine andre landsmenn. Dog var ingen undskyldning tilstrekkelig til å stille min urolige sam­vittighet. Undertiden lokket Guds Ånd på mig og forestillet mig hvor godt det var å være et Guds barn og en himmelens arving».

Konfirmasjonen gjorde inntrykk på ham; men nogen hel beslutning om å forsage verden og gi sig over til Gud blev det ikke.

Hvad der især bandt ham var hans lyst til å spille fiolin. Fiolinen bruktes der i bygden bare til danse­musikk. Dette fant han at han måtte opgi, men følte sig ikke villig til det.

Således gikk tiden under indre ufred, til han var omkring 17 år gammel.

Da var det en søndag, mens han satt og «sang i en bok», at der kom over ham en sterk bedrøvelse over at han ennu skulde gå der slik og motstå Guds Ånd, som hadde kalt på ham så lenge. «Jeg rørtes til gråt over det», skriver han.

Men akkurat samme dag kom der fremmede, og de vilde at han skulde spille for dem. Det gjorde han da, men med en strid i sitt hjerte, så at hans øine «stod i tårer».

Det blev siste gang han spilte. «Jeg gjorde nu Gud det løfte å følge hans Ånds røst og omvende mig til ham av ganske hjerte».

Efterat denne beslutning var tatt, følte han en stor sinnsforandring, — «der var i mitt indre blitt lyst istedenfor mørkt» — og en merkelig lyst til å betrakte Guds ord. Dette blev så nytt for ham som om han aldri skulde ha sett det før.

I denne tid fikk han tak i Hauges bok: «Christelige Levnedsregler», og den studerte han stadig. «Den blev min rettesnor å arbeide efter i min kristendom, denne bok blev mig rett kjær».

Så kom da i 1801 Hans Nielsen Hauge selv til Lyster (Luster), og det blev en oplevelse for Daniel Arnesen. Han kunde aldri glemme den stille, kjærlige, viselige måte Hauge møtte ham med, «hans vennlige omgang, da han tok mig i hånden og ledet mig med sig på veien». Og Hauges «overbevisende taler» gav nettop svar på hans egne spørsmål, og klarhet over det liv med Gud som han gjerne vilde leve.

Allerede i 1802 begynte Daniel Arnesen å holde opbyggelser i sin hjembygd, og i de følgende år visst­nok over hele Vestlandet, inntil også hans virksomhet  stanset efter Hauges fengsling i 1804. Han gjorde nu den samme erfaring som Lars Kyllingen, at hans åndelige liv tok skade da han la bekjennelsen ned.

Daniel Arnesen blev gift med en eldre, troende enke, Sofie Skaksdatter, som var født 1757 og hadde tre voksne døtre, hvorav den eldste var bare et år yngre enn han selv.

I 1808 kom han til Grytten, hvor han kjøpte går­den Næsset (Veblungsnes), og visstnok også bosatte sig der. Våren 1809 har han da hentet sine venner, som nu kom efter. Ved denne tid solgte han Næsset igjen, og flyttet til Heen i Isfjorden. I 1814 kjøpte han sammen med Halvor Ophus gården Mjelva, som ligger nogen kilometer fra Veblungsnes. Og her blev han boende i flere år (den gamle gråstensbygning som var hans våningshus, står ennu og er i bruk).

Om sitt åndelige liv i denne tid sier han: «Fra 1810 til 1816 var jeg meget lunken i min kristen­dom», og han lengtet efter at en ny tid skulde komme både for ham selv og hans venner.

Den kom i 1816. Da reiste han til Kristiania for å treffe Hauge. Men han lå syk i Drammen. Så fort­satte Arnesen dit.

Det gjorde et dypt inntrykk på ham å se Hauge igjen nu, forandret, eldet og nedbrutt efter fengselsopholdet. Det var også nylig efter at Hauge hadde mistet sin hustru, Andrea Nyhus. Men som han lå der var han forsonlig mot sine fiender og mild i sin ånd, og samværet med ham blev av stor betydning for Daniel Arnesen.

«Det kjærlighetens liv, den gudsfrykt, det Kristi billede» som han så der, gjorde at han ennu mere følte hvor han selv kom til kort. «Naar jeg betragtede mine ligesindede», sier han, «saa syntes jeg det samme om dem som om mig selv, at de vandrede snildt efter den moralske regel i menneskeligheten. Derimot syntes jeg vi alle manglede Kristi kjærlighets liv til at paaminde og tilskynde hverandre». Så begyndte han å snakke med dem om dette, og da viste det sig at mange andre nettop hadde gått med de samme tanker, «og en del falt i gråt».

Dette virket igjen på ham selv, så han lovte Gud ny lydighet, og atter begynte å bruke sin nådegave. Fra dette år (1816) av ofret han sig gjennem hele livet til forkynnergjerningen.

Daniel Arnesen var en høi, tynn mann, minst tre alen lang, og «bein som ein stake». I sine yngre år hadde han vært med på rensdyr- og bjørnejakt. Han var rask og livlig både i bevegelser og tale, og hadde en god, klar stemme. Ansiktet var smalt og skarpt, pannen høi, og nesen temmelig rett. Han hadde blå livlige øine.

«Han besad meget gode talegaver, eiet en hurtig opfatning, og visste alltid å finne de rette ord for sine tanker. Derhos hadde han en god innsikt i og forståelse av Guds ord i forening med en stor rikdom av åndelig erfaring. Hans besøk blev også til megen veiledning og bestyrkelse for dem der var begynt å søke Herren».

Han var interessant og fengslende både i sine prekener og samtaler, og han berømmes, især i sine yngre dager, som en veldig predikant, livlig ildfull og inntrengende, med stor evne både til å vekke, for­mane og veilede. Han gikk grundig til verks og var ingen følelsespredikant, idet han var redd for at nogen skulde bruke nåden til sovepute. Det var sam­vittigheten og viljen han vilde ha fatt i. «Viljen er døren», sa han.

Hans syn på troen kommer frem i et av de efterlatte brever. Fremfor alt kommer det an på at det er sannhet i troen : «Bedre en svak tro, der dog er en Guds gjerning, end en tagen tro og frimodighet. Thi hermed kan man skammelig bli bedragen. — Saa har da en kristen at agte paa disse to ting : Paa den ene side at bygge sitt frelseshaab paa Guds naade og miskundhet, og paa den anden side at forarbeide sin saliggjørelse med frygt og bæven» (Daniel Arnesen’s håndskrevne bøker, Nedre Hole, Grytten).

Efter møtene pleide han ofte tale privat med folk, og hadde lett for å gjøre det på en god måte.

Daniel Arnesen var heftig av sinn, sterk av vilje og karakter, og med en klar forstand. Han kunde være både mild og skarp i sin tale, da han «helst vilde tænke vel om folk og dømme mildt; men naar det var nødvendig, sparte han ikke paa saltet».

Når han var hjemme i Grytten, holdt han som regel opbyggelse hver søndag formiddag, enten i sitt eget hus eller hos nogen andre, hvis der ikke var guds­tjeneste i kirken. I det sogn hvor presten hadde gudstjeneste, holdt han bare opbyggelse om eftermiddagen.

Hans egentlige reiseliv begynner efter besøket hos Hauge i 1816. «Gud give ham naade til at drage en stor fiskedræt», skriver denne.

Samme høst reiste han til Trondhjem, derfra til Røros, og efter nyttår inn i Sverige, gjennem Härjedalen og Dalarne til Rättvik ved Siljan. Han kom hjem igjen i mars 1817.

De følgende vintrer virket han på Østlandet, i Romsdalen, i Kristiansund, Opdal, Trondhjem og Røros, på Sunnmør og i Gudbrandsdalen. Henimot slutningen av året 1822 holdt han opbyggelser i Små­lenene, reiste derfra sammen med John Sørbrøden til Gøteborg, og var hjemme igjen i april 1823. Utpå sommeren samme år reiste han sammen med Lars Kyllingen, først omkring på Østlandet, så en tur inn i Sverige.

Vinteren 1824—25 var han i Drammen, hvor han hjalp venneflokken med råd i en vanskelig tid. Senere reiste han til Fredrikshald, Gøteborg, Smålenene og Gudbrandsdalen.

I 1826—27 synes han å ha virket bare i Romsdalen og omegn. Den 20. juli 1827 døde hans hustru Sofie efter et barnløst ekteskap. Hun var da 70 år gammel.

Utpå vinteren 1828 finner vi ham i Kristiansand. Derfra vandret han til Arendal, videre til Skien, Drammen og Oslo, så over Hadeland. Kan hende har han derfra tatt bergensbanens vei, for i midten av desember var han i Bergen, og i februar hjemme igjen.

Ved denne tid solgte han Mjelva, og flyttet sann­synligvis i 1829 til øvre Hole, 3/4 mil lenger oppe i dalen.

Her er naturen vel ennu mere eiendommelig enn ute ved Veblungsnes. Hole- og Vengegårdene ligger på en flat dalbunn med egnens mest imponerende fjelltopper samlet omkring, nemlig Vengetindene, Romsdalshornet og Trolltindene. Nede fra gården ser man ikke Vengetindene. Veslefjellets mur stenger for utsikten til dem. Men Hornet viser sig her i all sin glans, og rett overfor, på den annen side av dalen, står Trollene på rad.

Dalen er smal her, bare 2—3 gårder i bredden. Men Hole ligger mot solen, og Daniel Arnesen var flink til å drive gården. «Ved dyktighet og vinnskibelighet arbeidet han sig op til velstand, så han til slutt satt i meget gode kår». Han hadde en flink tjenestegutt, som såvidt mulig fylte hans plass, når han var ute på reiser.

Daniel Arnesen begynte også med haveanlegg. Hans frukthave på Hole var den beste i hele Roms­dals amt. En gang fikk han seks tønner epler av et tre (ennu står både på Mjelva og begge Holegårdene gamle eple- og morelltrær, som han har plantet for 100 år siden).

Ellers interesserte han sig for litt av hvert. Han laget bærvin, han stelte med bier, han samlet planter til medisin både for folk og fe, og han bandt inn bøker.

I 1829—30 ser det ut som om han har holdt sig mest hjemme og vært optatt av arbeidet på sin nye eiendom. Men så begynte reisene igjen.

Virksomheten med Guds ord hjemme i bygden for­sømte han dog ikke. Den holdt han og de andre ven­ner stadig ved like. Især la de an på å forkynne Ordet i markedstiden hvert år, da mange folk samlet sig i Romsdalen.

Til markedet i 1833 kom der bl. a. en ung gutt like fra Vefring i Sunnfjord. Han var den gang 22 år gammel og en av de få troende i en åndelig død bygd. Det var den senere bekjente predikant Anders Redal. «Av indre drift og for å stifte bekjentskap med nogen av de gamle haugianere» gjorde han nu denne tur. Han hadde følge med en eldre, prøvet kristen fra hjembygden, Erik Olsen Tingnæs, som før hadde bodd på Mjelva i Grytten.

Da de kom til markedet, traff de mange kjære Guds ords bekjennere, som Ole Mjelva fra Drammen, Ole Simensen Berg fra Hedemarken, Daniel Arnesen og de andre i Romsdalen, dessuten venner fra Sunnmør, Nordmør, Opdal og flere steder.

Hver dag i markedstiden kom de sammen til opbyggelse på Mjelva.

«Dette møte med så mange troende var åndelige bryllupsdager for mig», skriver Redal. «Jeg bad in­derlig til Gud at han i Vefring sogn, ja i hele preste­gjeldet vilde opvekke sådanne mennesker som ved Guds hellige ord kunde tende et nytt liv, så der også hos oss blev et kjærlig og behagelig vennesamfund». J)

Da han efter 4 ukers fravær kom hjem igjen, var vekkelsen allerede begynt i hans hjembygd.

Det blev en veldig bevegelse i Vefring den gang. Vinteren 1833—34 fikk de Daniel Arnesen til å komme dit og lede den. —

Samme vinter reiste han også i søndre Tronhjems amt.

Et brev datert Hole den 6. august 1834 gir oss et inntrykk av hans virksomhet og forholdet mellem de haugianske venner innbyrdes.

Det har en vid adresse: «Fortrolige venner i og ved Kristiania, Drammen og deromkring». Først taler han om Guds uforskyldte nåde, og sier så : «Men spørsmaalet er hvorledes denne Guds naade faar oplære os til at forsage det gamle væsen og de verdslige lyster, fine og hemmelige, men aapne for Guds altseende øino, at vi lever tugtigen, retfærdigen og gudeligen i denne verden».

— Fra de steder han har be­søkt forteller han : «Jeg kan nu hilse fra mange hjertelige venner som jeg har talt med i vinter paa min reise nord igjennem Dalene og Trondhjem, i Opdahl, Reinboe, Surendalen og Sokendalen. Der var stor rørelse og vækkelse iblandt folket paa alle disse steder, saa vi hadde opbyggelse næsten hver aften og somme tider midt paa dagen i tre ukers tid, saa det saa ut som folket opstod med aapent hjerte og øren at annamme Guds ord, og om det var søndagen eller i uken, det var det samme. Husene var næsten fulde av mennesker, hvor vi var, og Herren var god imot os, som ikke holdt tilbake av sin rigdoms fylde, men gav naade for naade. Om han tugtede mig undertiden for at holde mig i ydmyghets erkjendelse, saa var det dog saa faderligt. Lovet være Hans hellige navn !»

——- «Fra de andre venner i Trondhjem kan jeg hilse. Vi hadde det hjerteligt og snildt med hver­andre» (D.A. Håndskrevne Bøger).

Der er flere brever og en del bøker bevart efter Daniel Arnesen. Bøkene er tildels meget gamle, av Luther, Pontoppidan, Francke, Hauge o. s. v. Mange av dem har han bundet inn selv. I ett bind hadde han — formodentlig til bruk på sine reiser -— Kingos salmebok, Davids salmer og Det nye testamente.

Davids salmer var han særlig glad i, og han tok ofte sine tekster fra dem. Især elsket han den 119. salme, som riktig må ha uttrykt haugianernes stilling til Guds lov. — Hele boken bærer umiskjennelige merker av flittig bruk gjennem mange år, og ved enkelte av salmene er bladene ganske brune efter tommelfingrene. — «Huserer han Daniel endnu i Davids salmer ?» spurte en av hans utenbygds venner en gang de satt og talte om ham.

Blandt hans bøker er der to med skriftlige optegnelser. Her skrev han av forskjellige ting som han ikke hadde trykt (i trykket form). Og her finnes i broket blanding brever, religiøse sanger, opskrift på podevoks, brudd­stykker av prekener, en farveopskrift o. s. v. —

Nogen år efter at hans første hustru døde, var Daniel Arnesen blitt gift igjen med en troende pike fra Kvernes, Joraand Olsdatter, f. 1799. Hun omtaltes av alle, der kjente henne, som en sjelden kvinne.

Hun har visstnok vært noget særskilt både som kristen og som menneske, og «var makeløs dyktig i sitt hus».

Hun gikk der lys og glad på Hole, takknemlig for all Guds godhet, og sang ofte på den salmen: «O at jeg havde tusind munde, og tusind tunger i hver mund —».

Men sorgene skulde også gjeste dette hjem. Deres fire barn, tre sønner og en datter «kom til verden, men forlot den igjen med det samme», og den 19. september 1834 døde Joraand selv efter å ha født de to siste. Blandt hans efterlatte papirer finnes et brev skrevet to dager efter hennes død til «Ofte ihukommende Venner i Herrens Gierning, som har deelt sine Følelser med mig i Vee og Vel», hvor han for­teller om hennes bortgang og forsøker å si : «Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet».

Daniel Arnesen fortsatte sine reiser hver vinter. Hans regel var å gå og hilse på presten i det sogn hvor han virket. Ofte var han i følge med en yngre Guds ords bekjenner. Således var han vinteren 1835 på tur gjennem Lesja, Dovre, Våge og Lom sammen med en gutt, bare 16 år gammel og liten av vekst. Det var den senere både som legpredikant og prest be­kjente Mads Wefring (Prost Mads Iver Wefring, f. 1819, d. 1894, som sogne­prest til Vår Frue menighet i Trondhjem).

De gamle haugianere var nøieregnende med slike unge vidner, og Daniel Arnesen var nu slett ikke den som tok på dem med silkehansker. Wefring skriver : «Han refset strengt hvad han hos mig fant å være uriktig, såvel i min tale som i min opførsel. De taler jeg holdt i forsamlingene underkastet han ofte streng kritikk. Snart talte jeg for lenge, snart lot jeg følelsene spille en altfor stor rolle» o. s. v.

Men forholdet mellem dem har visst vært ideelt. De skiltes i Bredebygden, da Arnesen skulde hjem igjen, og Wefring sydover til Øier. Wefring husket hele sitt liv hans formaningsord ved avskjeden :

Hvad jeg hadde å gjøre, sa han, var alltid å holde mig til Herren i bønn om hans nådige bevarelse under alle fristelser og møtende farer, og dertil bestandig å vokte mig for åndelig hovmod og nyvaktes ros og ophøielse.

Dertil formanet han mig til at jeg be­standig måtte holde mig til de eldre og erfarne venner, og legge merke til deres råd og være villig til å rette mig derefter, om det enn ikke skulde være efter min smak. — Vi skiltes ad, og jeg erindrer meget godt hvor tung denne avskjed var for mig. Jeg stod så lenge og så efter ham, inntil han forsvant for mitt øie».

I 1836 giftet Daniel Arnesen sig for tredje gang, med enken Randi Knutsdatter Vognill fra Opdal. Hun hadde før en datter som het Brit og den gang var 6 år gammel.

Med henne fikk han endelig en sønn som levde op. Og denne gav han navn efter selve Johan Arndt. Han skulde være en opvakt og flink gutt. Vi har hans vakre håndskrift i farens efterlatte bøker. Men på sin store navnefar syntes gutten ikke å ligne. Denne Johan Arndt interesserte sig særlig for fysikk og mekanikk, han vilde helst ikke gjøre annet enn lage maskiner, og da især en som aldri kunde stanse. Og i den alder da faren allerede var begynt å reise som predikant, satt Johan Arndt Hole hjemme og syslet med perpetuum mobile.

Så begynte han å skrante. Han fikk tæring. Under sykdommen blev han bekymret for sin sjels frelse, og 24 år gammel gikk han hjem til den Gud som har skapt naturlovene. —

Inntil 1850 fortsatte Daniel Arnesen sitt reiseliv, og vennene var alltid glade over hans besøk.

Efter den tid holdt han sig mest hjemme i Grytten, eller tok mindre turer til Kors og Heen eller over til Lesja.

Hjemme på Hole hadde han ofte besøk av tilrei­sende venner. Både predikanter og andre troende tok inn der, og blev bevertet på det beste. Mot fattige, som virkelig trengte det, var han hjelpsom og godgjørende.

Og om hans daglige ferd heter det: «Han utmerket sig ved megen forsigtighet i sin vandel, og var i høi grad bange for at give forargelse eller vække anstøt, saavel overfor verden som overfor de troende».

Stengt for kommentarer.