harkel johnsen myhrebøe : presentert i langes forfatter-lexikon

 

– fra s. 214 – 215 :

Myhrebøe, Harkel Johnsen, er født 1 Maj 1808 paa en Plads under Gaarden Myrebø i Romsdalen; Faderen var en Husmandssøn, Moderen en rig Gaardmandsdatter.

Da Sønnen var 8 Aar, døde Faderen, og Gutten maatte da ud fra Hjemmet for at tjene sit Brød. I 7 Aar var han Gjætergut og derefter fra sit 16de til sit 20de Aar Tjenestegut.

I 1827 kom han i Strømpevæverlære i Drammen, hvor han kom under Paavirkning af Haugianske Lægprædikanter.

Da han efter 5 Aars Ophold i Drammen havde udstaaet sin Læretid, rejste han i August 1833 til Bergen, hvor han et Par Aars Tid drev sit Haandverk, men uden Held, hvorfor han besluttede sig til at lære Farverhaandteringen, hvad han siden gjorde under et tre Aars Ophold i Tønsberg.

I denne Tid begyndte han at holde Opbyggelser i de omkringliggende Bygder, hvormed han fortsatte, efterat han i 1838 havde forladt Tønsberg, paa Rejser i Oplandet og paa Vestlandet. Senere bosatte han sig som Farvermester først i Stavanger, hvor han nogen Tid var Medlem af Kommunerepræsentantskabet, Valgmand, m. v., derefter fra 1854 i Sandefjord, hvor han var bosat til Høsten 1868.

Sin Virksomhed som Lægprædikant havde han fortsat i alle disse Aar og vedblev ogsaa dermed i de følgende 10
Aar, da han var fast Kolportør for Kristiania ældre Indremissjons-Forening.

* 17 Juni 1840 Karen Olsen fra Tønsberg, en Søster af hans tidligere Læremester, Farver Olsen i Tønsberg.

Jfr., foruden hans ndfr. nævnte autobiografiske Skrift, Morgbl. 1890, No. 407.

KjærnenEn Salmebog til Guds Ære og hans Menigheds Opbyggelse. Et Udvalg af de mest aandrige og kristelige Salmer i deres oprindelige Form, nærmest bestemt til Brug ved den huslige Andagt og Opbyggelsesforsamlinger. Samlet og udgivet af H. I. Myhrebøe. Kra. 1863. 16. — 2det Oplag. Kra. 1864. 16. 488 S. – 3die Oplag. Kra. 186*. 16. — 4de forbedrede Oplag. Kra. 1876. 16. 640 S.

Fuldstændig Farvebog i det praktiske Skjønfarveri paa Uld og Bomuld med Tillæg om det fuldstændige Silkefarveri. Samlet og udgivet af H. I. Myhrebøe. Sandefjord 1864. 8. 168 S.

En Lægmands Betragtninger over de mest fremtrædende religiøse Bevægelser i vort Land i de sidste firsindstyve Aar. Horten 1882. 8. 268 S.

Oplevelser og Erindringer mest fra en femtiaarig Lægmandsvirksomhed for Guds Rige. [Med Forf.s Portræt.] Kra. 1882. 8. 4 Bl., 151 S. (Anm. i Hamar Stiftstid. 1882, No. 132; i Fædrel. s. A. No. 92 af Dr. A. Chr. Bang.)

Morgenbladet 1885, No. 299 : Protest mod Maalstrævet. (Ogsaa trykt i Fædrel. s. A. No. 56.)

Myklebust, Rasmus Knudsen.

Stengt for kommentarer.