ole davidsen skaalerud : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821-1850.  Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 672 :

Af Haugianerne i Hurdalen nævnes især Gaardbruger Ole Davidsen Skaalerud (Oplysninger fra A.O. Berger. “Indremissionæren” 1904, Side 66), født i Feiring 1828.

Han “havde utvilsomt meget gode Evner”, men voksede op i en ensom Bygd med liden Anledning til Skoledannelse. Forholdene var trange og hele Livet stærkt optaget med strængt Arbeide; “han eiede Hestekræfter og sparede dem aldrig”.

Ogsaa han blev tidlig grebet af Vækkelsen og kom særlig under Paavirkning af N.J. Laache og A.O. Berger. Han og sidstnævnte blev Venner og Medarbeidere for Livet.

Ved Siden af sit slitsomme Gaardsbrug reiste ogsaa han i over 50 Aar flittig omkring og talte Guds Ord for sine Medmennesker. “Han udnyttede alle sine Evner og Kræfter med Flid og Troskab”.

Paa Hjemstedet holdt han hyppig Opbyggelser om Hverdagsaftenerne og Søndagene; men hver Jul og udover Vinteren pleiede han at gjøre Ture til Hadeland og Nannestad for at vidne om sin Tro, styrkes ved Samværet med kristelige Venner og sammen med dem kalde og drage flest mulig ind i Guds Rige.

“Hans Taler var særlig vækkende, overbevisende, veiledende og rige paa kristelig Erfaring i Overensstemmelse med Børnelærdommen”.

Saaledes vedblev han utrættelig at virke timelig og aandelig indtil en fremrykket Alder; da svigtede Kræfterne. Den travle og lange Arbeidsdag var endt, og han fik gaa hjem og feire den “Sabbatshelg, som er tilbage for Guds Folk” 9. Februar 1904.

 

Stengt for kommentarer.