kittel aarstad : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Afdeling. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 133 – 134 :

Foruden Corneliussen og Moe var der i Christianssand dengang nogle Kjøbmænd og Haandværkere, der hørte til Hauges ældste og fortrolige Venner, og som virkede til Gavn og Velsignelse timelig og aandelig baade paa Stedet og i videre Kredse. De fortjener derfor en kort Omtale.

En af disse var Kjøbmand Kittel Aarstad (Meddelelser fra Familien og flere samtidige Haugianere. Breve), født i Birkrems Sogn, Hellelands Prestegjæld ved Egersund Aar 1770 (30. Sept. 1770. Se kirkeboken her/red.).

Forældrene var Gaardfolk; Faderen hed Thorkild; Moderens Navn kjendes for Tiden ikke. Om Hjemmet og hans Ungdom vides intet.

Han blev vakt under et af Hauges første Besøg i Bygden, antagelig 1801. Der blev dengang en betydelig aandelig Bevægelse, som udviklede sig til et sundt og kraftigt kristeligt Liv.

Kittel Thorkildsen deltog flittig i Sammenkomsterne ved Bøn, Formaningstale og Samtaler. Nogle Aar senere flyttede han til Aarstad ved Egersund, hvor han drev som Gaardbruger, virkede for Guds Riges Fremme ved Opbyggelser paa Stedet og i den nærmeste Omegn og nød almindelig Anseelse og Tillid baade som Kristen og Menneske.

Derfor blev han valgt til anden Storthingsrepræsentant for Stavanger Amt, mødte som saadan paa Thinget 1815 – 1816 og var Medlem af Komiteen for Kjøbstæderne.

Noget tidligere, antagelig 1810, blev han gift med en ligesindet kristelig Kvinde, Malli Hansen, der var fra Egersundskanten. “Hun var flink som Kvinde og Husmoder og elskelig som Kristen, men var noksaa stræng ved Børneopdragelsen”.

Senere flyttede de til Egersund, hvor han især drev almindelig Bondehandel. Efter en Del Aars Forløb nedsatte de sig i Christianssand, sandsynligvis i 1834. Deres Datter Gunhild, der var en kjæk og driftig Kvinde, reiste did før dem, hvor hun kjøbte Hus og satte igang en Handel, til Forældrene kom.

Ogsaa her drev Kittel Aarstad Kjøbmandskab og handlede væsentlig med Kornvarer, men begyndte ogsaa straks en Trælastforretning.  Han omtales af de Gamle som særdeles driftig og dygtig i sin timelige Forretning, en frisk, rask Mand, som stod tidlig op om Morgenen for at se til sine Arbeidere, der tilhuggede og forædlede Trælasten til Udførsel.

Hans Hustru styrede ypperlig sit Hus; “hun var en liden, almindelig førbygget og velvoksen Kvinde med graasprængt Haar, blaa Øine og et mildt, godt Ansigtsudtryk”.

Hun døde faa Aar efter deres komme til Christianssand.

Han fortsatte Virksomheden uforandret, medens den nævnte Datter styrede Huset. Ved Siden af sin timelige Gjerning virkede han derhos flittig for Guds Riges Fremme; han holdt Opbyggelser, helst om Søndagsaftnerne paa Norems Sal. Kittel Aarstad var ikke af de meget talende, men forstandig, sindig, forsigtig og stø i sin Kristenvandel.

I daglig Omgang var han taus og alvorlig, hyggelig og snil i sit Hjem, flittig til at bruge Guds Ord og Bøn. Han var liden af Vekst, havde hvælvet Bryst og en rank, kjæk Holdning. Haaret var sort og tykt, men graasprængt i hans senere Leveaar; Øinene mørkeblaa, Ansigtet fint furet med et mildt, venlig Udtryk. Han havde halvlangt, graasprængt Helskjæg rundt om under Hagen og Kjæverne; forøvrigt barberede han sig.

Han hensov i 1846. Begge ligger begravne paa Christianssands Kirkegaard; men der er ingen Støtte over dem.

 

Stengt for kommentarer.