erik larsen svartstøl : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Første Bind. Haugianismens Tid – Første Halvdel. 1796 – 1820. Christiania 1905 – 1911.

 

– fra s. 189 – 190 : Her står ikke direkte om Erik Svartstøl – men indirekte, ved at Samson Traae her forteller litt om ham :

Jeg (Samson Traae) blev og (i Bergen) bekjendt med nogle udmærkede Mennesker, især en gammel Bøssesmed (Erik Larsen Svartstøl fra Førde), der bekjendte sig for en Mand i Kristo (paavirket af Brødremenigheden).

Han talte om mange aandelige Ting, og desuden baade om sig selv og andre, som frygtede Gud, og havde stor Kundskab i Herrens Ord; jeg syntes, han var nidkjær for Guds Ære.

Jeg talte med ham om min Sjæls Tilstand; han trøstede mig med, at jeg var et Guds Barn og kunde være rolig; men dette vilde heller ikke hjælpe mig noget eller give min Samvittighed Fred.

Jeg læste meget i de Bøger, som handlede om Jesu Blod og Forsoning og skjænker stor Trøst for Syndere, men taler lidet eller intet om den indvortes Strid, Fornægtelse og gode Gjerninger; dette kunde ligesaalidt give mig Trøst, da jeg var overbevist af Kristi Lære om det modsatte. Jeg følte stedse, at der manglede mig noget i min Saligheds Sag, men kunde ei selv fatte, hvad det var. Efter mit Forsæt og Løfte til Gud vilde jeg tjene ham.

Den omtalte Mand (Erik Svartstøl) havde engang (1797) faaet 2 Bøger, nylig trykte og skrevne af Hans Nielsen Hauge; da jeg læste i disse Bøger, syntes jeg vel om dem og tænkte, det skulde være godt at faa tale med ham og se, om han levede efter det, han lærte.

Kort Tid efter (i Slutningen af Juli 1798) var Hauge kommen til Bergen; jeg traf ham hos den gamle Bekjendte (Erik Svartstøl). Da han begyndte at tale Guds Ord, blev mit Hjerte bevæget med stor Forundring over hans Kjærlighed og milde Sind; thi jeg havde aldrig hørt nogen tale saaledes som han. Dette gav mig et fast Vidnesbyrd og Tro i mit Hjerte, at han havde Jesu Sind og levede efter Bibelens Grund  og min Børnelærdom. Jeg besøgte ham siden og betroede ham mit Hjertes Tilstand og Anfægtelser. Han sagde : Det er Guds Tugtelse og Kald til Omvendelse; naar du bliver hans Aand lydig, faar du Fred med Gud, hvilket jeg siden selv har erfaret var Sandhed.

 

– les videre om Samson Traae her :

 

 

Stengt for kommentarer.