christian høy : presentert av j.l. qvisling

 

– i boken : “Fyresdals Prestegjelds og Presters Historie”. Af J.L. Qvisling, Provst. Skien 1888. “Fremskridts” Bogtrykkeri.

 

– fra s. 402 – 405 :

Kristian (Christian/red.) Høy blev født i Drammen den 20de November 1803 af Forældrene Kontorist Kristian (Christian/red.) Høy og Anne Hesselberg, en Datter af den res. Kapellan sammesteds, Peder Nyborg Hesselberg.

Efter hans Faders og nævnte hans Bedstefaders snart paafølgende Død flyttede Moderen i Aaret 1804 med sine tvende smaa Børn til sin Farbroder Kjøbmand Klaus Hesselberg i Skien, hvor den unge Kristian Høy da tilbragte sin Barndom.

I sit 11te Aar indsattes han i Skiens nyoprettede Borgerskole, hvis daværende Bestyrer, ordineret Kateket Taraldsen, opmuntrede ham til at studere og i dette Øiemed ogsaa gav ham den første Undervisning i de gamle Sprog.

I 1820 blev Høy indsat i sin Fødeby Drammens lærde Skole; Skiens lærde Skole var nemlig endda ikke oprettet.

Fra Drammen dimitteredes han til Universitetet 1825, fik Artium og i det følgende Aar Andeneksamen, begge med Laud.

Da hans Moders smaa Kaar ikke tillod hende at yde ham den fornødne Understøttelse ved Universitetet, maatte han ved stadige Privatinformationer søge at skaffe sig dette manglende til Livsophold, hvorfor han ogsaa et Aar var Huslærer i Asker hos Proprietær Hagbart Falsen.

I December 1830 tog han theologisk Embedseksamen med Laud. Umiddelbart derpaa underkastede han sig de praktiske Prøver og erholdt for den kateketiske Laud, men for den homiletiske kun Haud, hvorefter han allerede den 23de Februar 1831 blev udnævnt til personel Kapellan hos Sognepresten i Solum, den gamle Immanuel Schwach, Digterens Fader.

Paa Grund af Sogneprestens Affældighed og Sygdom blev Høy straks nødt til at overtage hele Embedet alene, ligesom han ogsaa bestyrede det i 5/4 Aar efter Schwachs Død eller til den 22de Juli 1834, fra hvilken Dag han ansattes som Lærer ved Skiens Borgerskole; men allerede den 27de Novbr. s. A. blev han udnævnt til Sogneprest i Molands Kald.

Fra Moland befordredes han den 26de Marts 1840 til Hviteseid. Her blev han i 1843 Provst i øvre Telemarkens vestfjeldske Provsti, forflyttedes i 1848 til Bamble og blev der i 1855 paany Provst (i Bamble Provsti). Han døde i 1868.

Høy kom, ligesom Sang (tidl. Prest i Moland/red.), ugift til Moland, men ægtede i 1835 Inger Lovise Møller, en Datter af Overretsprokurator Møller i Porsgrund.

Den 26de Mai 1838 fødtes hans førstefødte, Oluf Albert Høy (denne opplysning fra Qvisling er feil, siden sønnen Christian Høy ble født 17. april 1836 i Moland og derfor var den førstefødte/red.); samme Aar den 22de September døde Høys Moder Anne Hesselberg, 64 Aar gl. (begravet i Moland 29. sept. 1838/red.)

Høy var Forligelseskommisær og Valgmand i 1835 og 1838.

Han var meget afholdt af Menigheden og omtales endnu med udelt Velvilje og Agtelse.

Han var af dem, som har “Forgjænger”. Naar han var ude paa Reise, kunde de oftere høre ham i Gangen eller Trappen, før han kom hjem; undertiden saa de ham ogsaa ude i Tunet. “Forgjængeren” mærkedes især, naar Høy selv stundede hjem.

Molands Kirke led stor Skade ved en Nordoststorm om Sommeren 1835 og antoges derefter for farlig at benytte. Taarnet, der især havde lidt, maatte nedtages. Ved Kngl. Resolution af 15de Marts næste Aar blev det bestemt, at ny Kirke skulde opføres længere oppe fra Vandet paa den saakaldte “Landsaker”, og Sognet fik et offentligt Bidrag paa 150 Spd. til Byggeomkostningerne. Det blev dog ingen Kirkebygning af før under Eftermanden.

I 1837 indtraf en stor Flom, der endnu er den største, man ved om paa disse Kanter. Den anrettede store Ødelæggelser paa Prestegaarden.

Høy skriver derom saaledes : “Der havde i længere Tid regnet temmelig vedholdende, og i de Par sidste Døgn uopholdelig Dag og Nat. Om Eftermiddagen den 14de September øgede Regnen paa til stærk Skylregn, som varede i flere Timer, ledsaget af Lynild og Torden. Omtrent Kl. 4 om Eftermiddagen begyndte Silje-Aaen at løbe over sine Bredder og efter 2 Timers Forløb var hele Myren fra Prestegaarden til Bakkerne mod Ost overskyllet af en rivende Strøm, der førte med sig Sand, Gruus, Leer og Stene af betydelig Størrelse, desuden Tømmer, Buske og store Træder, der vare løsrevne med deres Rod. Alle Prestegaardens Huse var omskyllede af Vand, Adgangen til Fæhuset var aldeles spærret, ligesom og de fleste Broer bortreves af Strømmen. Vandet trængte ind i Kjelderen, i Stalden og flere Steder, og en Del Foder blev bedærvet. Saugen ved Aarhuus blev ruineret og alle Kværnhuse i Sitje-Aaen aldeles ødelagte og bortrevne, og Ruinerne af samme adspredtes over Prestegaardens Jorder. Til Lykke lod Herren i rette Tid Regnen standse. Havde Uveiret varet blot nogle faa Timer længere, er man overbevist om, at uberegnelige Ulykker vilde have indtruffet”.

Som Følge heraf nedsattes Prestegaardens Skyld med 1/5 i 12 Aar. Af det offentlige bevilgedes desuden 425 Spd. til Forbygning af Sitje-Aaen, hvis gamle Løb var aldeles ødelagt. Dette Forbygningsabeide udførtes under Bestyrelse af Kaptein Matthias Rye, Olaf Ryes Broder.

13de Februar 1836 fødtes den ikke ubekjendte Stortingsmand Andres Jørgensen Veum af Forældrene Jørgen Andresen og Signe Knudsdatter paa Kvasjord.

1837 – 1838 rasede Kopperne i Prestegjældet.

Stengt for kommentarer.