knud spødervold : presentert i halvorsens forfatter-lexikon

 

– på s. 376 – 377 :

Spødervold, Knud Kittelsen, Søn as Gaardbruger Kittel Gulliksen og Hustru Marthe Rasmusdatter, blev født paa Gaarden Spødevold i Birkrem Anneks til Helleland 24 Juli 1791.

I sin Barndom viste han ualmindelig Lærelyst og en usedvanlig Hukommelse. Det heder, at han havde Bibelen og den ausburgske konfession med sig, naar han som Gut var ude og gjætede, og at han ved sin Konfirmation i Oktbr. 1807 havde læst den hele Bibel igjennem tre Gange.

I 1811 blev han uskreven til Soldat og maa med sit vesterlenske Regiment have ligget i Garnison i Kristianssand og med dette i 1813 have været i Larvik.

I dette Aar og i en Del af Aaret 18 14 kom han der i Forbindelse med Presten Wilhelm Falck paa Nøtterø.

I Juli og August 1814 laa han med Armeen i Smaalenene. Efter Hjemkomsten fra Krigen maatte han tage ud i
Tjeneste. Ved sit Giftermaal i 1826 kom han i Besiddelse af sin ældre ugifte Broders Del af Fædrenegaarden, men flyttede i Begyndelsen af 1830-Aarene til Gaarden Efteland i Hovedsognet Helleland.

Her kom Spødervold, der tidlig var begyndt at optræde som «Bygdeprokurator», i Proces med en Mand, hvilken endte med at han blev dreven fra Gaarden.

Han flyttede nu til Stavanger, hvor han en kort Tid forpagtede en Jordejendom i Byens Nærhed. Da han ikke kunde staa i Forpagtningen længer, flyttede han ind til Byen og levede her i stor Fattigdom underholdt af de Tilhængere, kan der havde vundet for sine særlige dogmatiske Anskuelser i religiøse Spørgsmaal, idet han nemlig fra Begyndelsen af 20-aarene var bleven Ordfører og Forkynder for et Parti, som under Navnet «de Stærktroende» har været adskillig udbredt paa Vestlandet, hvor Sekten siden 1873 og 1887 igjen er optraadt med større Liv under Ledelse af B. Lomeland i Kristianssand, T. Våland samt Lærerne Hetland og Slettebø paa Ekersundskanten.

Han døde i Stavanger 20 Marts 1848.
Gift 8 Novbr. 1826 Joren Larsdatter Kvitlen (f. 1806) fra Birkrem.

Knud Spødervold og de stærk troende. Af D. Thrap. (Kra. 1892. 8. 46 S.)

— Jfr. F. G. Bruun : «Nogle Ord imod den falske Lære» (Chra. 1863); Chr.
Nygaard: «Foredrag om den separatistiske Bevægelse i Ekersund» (Bergen 1873);
B. Lomeland: «Den nye Skriftemaalsordning», H. 1. 2. (Mandal 1888); Samme: «Binde
og Løsenøglen» (Mandal 1888); Samme: «Bedømmelse af vort nye Daabsritual» (Kr.
sand 1890); «Tiden», udg. af B. Lomeland, 1884—88 og 1890 fg. ; Hengstenbergs
Kirchen-Zeitung 1858; Norsk Kirketidende 1860, No. 25; Luth. Kirketid. I. 395 fg.;
Stavanger Avis 1889, No. 75 A.
Enfoldigt og kort Gjennemsnit af Tiden til sand ogvelgrundet
Betcenkning over Guds Naades Husholdning med Menneskene, efter
hans Barmhjertighets Rigdom og ifslge den hellige Strifts Veiledning. Hvorved og
kommer i Betragtning paa den ene Side: Satans, som Guds afsagte Fiendes, List
og Bold, hvorved han idelig ssger at anfalde og om muligt at forstyrre Guds Naades
Husholdning; og paa den anden Side: dey menneskelige Naturs Arts Anfcrngelighed,
efter Faldet, for Satans List. hvorfor og Menneskene lettelig kan bringes under hans
Bold. Befordring til sand Kundstab, Tro og Gudsfrygt af Knud K. Spsdervold.
Til Trykken befordret og forlagt af T. Mauritzen m. Fl., som sige i deres Hjerterå
Tal Herre! thi dine Tjenere hsre det gjerne.” Stavanger 1848. 8. 360 S- (Bogens
fsrste og stsrre Del er skrevet af Forf. selv, medens den sidste Del, Kap. 27—30, er
nedskrevet efter hans Diktat paa Sygelejet.)

Stengt for kommentarer.