olaus nielsen : presentert i halvorsens forfatter-lexikon

 

Nielsen, Olaus, Søn af Sømand Nils Olsen (død 30 Aar gl. omkr. 1812 efterat have udholdt mange Aars Krigsfangenskab i England) og Ragnhild Tjøstelsen (død 1837), blev født paa Fredrikshald 24 Februar 1810.

I en ganske ung Alder maatte han for at bidrage til Hjemmets Underhold begynde at arbeide, først i en Tobaksfabrik, senere paa Bryggen i sin Fødeby, fik i 20 Aars Alderen Ansættelse som Tomteformand eller Leverandør ved Konsul Andreas Fayes Trælastforretning og blev omkring 1844 Fuldmægtig i Sagbrugsforeningen paa Fredrikshald, en Stilling, kan opgav nogle Aar senere, da hans Virksomhed som Forlægger og Udgiver af religiøse Skrifter tiltog i Omfang og økonomisk Betydning.

Udgaaet fra et religiøst Hjem, hvor han dog mest i sine knappe Fristunder og paa egen Haand maatte tilegne sig de almindelige Almueskolekundskaber, havde han tidlig hengivet sig til ivrigt Studium af Bibelen; senere kom han i Forbindelse med og under Paavirkning af den i Fredrikshald virkende Lægmand Fr. Clemetsen (se ovfr. 11. 41 fg.) og havde en Tid stor Indflydelse hos det kirkelige Lægfolk over hele Norge saavelsom blandt de til Amerika udvandrede Nordmænd.

I Begyndelsen af 50-Aarene meldte han sig ud af Statskirken.

Hans borgerlige økonomi var imidlertid ved hans Forlæggervirksomhed og et Byggeforetagende bleven sterkt derangeret, og i 1864 oprettede Sagbrugsforeningen en Sinekurestilling for sin gamle Fuldmægtig, i hvilken han fik blive staaende, saa længe han selv vilde.

Sine sidste Aar, da han var bleven blind, tilbragte han hos sin ndfr. nævnte Søn Distriktslæge Karl N. paa Frosten og i hans Hus døde han 16 Septbr. 1888.

Gift 28 Decbr. 1836 Katharine Andersdatter Mansrød [f. i Id Prestegjæld 30 Januar 1814, død 3 Septbr. 1870), D. af Teglbrændermester Anders Eriksen M. og Christine Lund.

– Nielsens forfatterskap : s. 270 – 271 :

Stengt for kommentarer.