jon gunderssøn neergaard : presentert i halvorsens forfatter-lexicon

Jon Gunderssøn Neergaard blev født paa Nergaard i det daværende Surendalens (nu Rindalens) Prestegjæld i Nordmøre 11 Novbr. 1795.

I sit 10de Aar mistede han sin Fader, og Sønnen maatte da ud at tjene som Gjætergut. Efter sin Konfirmation i 1810 forlod han Fødebygden, var nogen Aar derefter en Tid i Kondition hos en Kjøbmand og senere paa Kontoret hos en Sagfører.

Omkring den Tid, da han naaede Myndighedsalderen og igjen bosatte sig i sin Fødebygd, begyndte
han at bistaa Almuen i Udskiftningsforretninger og juridiske Anliggender, at praktisere som Saarlæge, at spekulere som Handelskarl, osv.

Ved Storthingsvalget i 1826 mødte han som Valgmand ved Distriktsforsamlingen for Romsdals Amt og blev af denne valgt til 1ste Repræsentant for Amtet til Storthinget i 1827, paa hvilket han — ligesom paa det
overordentlige Thing 1828 — var Medlem af Næringskomiteen.

Ved Valget til Storthinget i 1830 blev han blot 1ste Suppleant. Under dette Things Samvær opholdt han sig i private Anliggender i Nærheden af Kristiania og benyttede nu Lejligheden til under et Besøg i Hovedstaden
at faa Hjælp af politiske Venner og Meningsfeller der til Udgivelse af det lille Skrift, som Samtiden gav Navnet «Ola-Boka», og hvormed han om Sommeren 1830, efter et Par Dages Besøg hos Jonas Anton Hielm
paa hans Gaard Alby ved Moss, begav sig ud paa en politisk Vækkelsesrejse, først i Smaalenene, senere gjennem Solør, Hedemarken, Gudbrandsdalen og om Vinteren i Østerdalen.

Efter et Par Ugers Ophold paa Røros drog kan til Trøndelagen, hvor kan bl. 2. besøgte Selbu, Stjørdalen, Værdalen og Bjørnør og i længere Tid opholdt sig i Nærheden af Throndhjem med Standkvarter hos den kjendte Haugianer og Storthingsmand Mikkel Grendal.

Om Høsten 1831 var han paa sin Rundrejse kommen ned i Nordfjord og Søndfjord og berejste derefter i Valgaaret 1832 Kristians Amt, navnlig Gudbrandsdalen og Toten, hvor kan «opholdt sig temmelig længe som politisk Emissær, fornemmelig paa Sogstad hos Peder Fauchald».

«Efterhaanden som Valgenes Udfald offentliggjordes, viste det sig, at «Ola-Boka» og Neergaards politiske Missjon ikke havde gjort sin Runde forgjæves.» (I. Brovolds ndfr. anførte Skrift, S. 13 og 14.)

Ved Storthingsvalget for Romsdals Amt s. A. blev Neergaard selv valgt til 3die Repræsentant paa Thinget 1833 (Justitskomiteen). Senere gjenvalgtes og mødte han som Repræsentant fra Romsdals Amt paa Storthingene 1836 og 1837, 1839, 1845, —i 1842 var han 4de Suppleant — 1848, 1851 og 1854. Han var fra 1836 af Medlem af Lagthinget og af Justitskomiteen, 1845—51 desuden af Valgkomiteen og ellers Medlem bl. a. af de specielle Komiteer ang. de forenede Rigers Deltagelse i Krigen i Danmark i 1848 og ang. Arbejdersagen 1851.

I 1836 var han bleven ansat som Lensmand i Gimnes, hvilken Bestilling han «for bedragersk Forhold ved en Proformahandel» blev fradømt ved Højesteretsdom af 25 Marts 1857.

I August 1876 mødte han sidste Gang som Valgmand paa Distriktsforsamlingen for Romsdals Amt, 50 Aar efter hans første Møde i samme LZenBkad.

Han døde paa sin Gaarsd Dønhejm i Thingvold 15 Juni 1885.

* Kirsti Ivarsdatter Dønhejm (f 22 Januar 1880).

Storthingsmand John Neergaards Liv og Virken af J. Brovold. Kr.sund 1877.
8. — Portræt med biogr. Text i Verdens Gang 1883, No. 55 — Nekrologer i
Verdens Gang 1885, No. 70; i Dagbl. s. A. No. 211 i Romsdalsposten s. A.
No. 71 og 75. Jfr. Romsd. Budst. 1889, No. 95 A [Indbydelse fra en Komite
af Romsdals Amts Venstreforening til Rejsning af en Mindestøtte paa hans Grav}
og Romsdalsposten 1890, No. 97—98 [ang. Afsløringen 16 August 3. A. 2,k denne
Mindestøtte, med Tale ved den Lejlighed af Sogneprest J. B. Ebbesen]. — Mindedigte
af I. S.[kjoldborg ?] i Romsdalsposten 1885, No. 73 og af J. Olafsen i Søndmørsposten
1890, No. 66, cfr. Romsd. Amtstid. s. A. No. 97. Jfr. videre Aftbl. 1868, No. 120
[fra Distriktsforsamlingen for Romsdals Amt s. A.]; Aftpst. 1885, No. 175 B [af F.
Bætzmann]; Romsdalsposten 1879, No. 92 og 98; Thj. Adr. 1879, No. 194; Roms
dalsposten 1884, No. 108 fg. [Klageskrift fra Provst Finckenhagen af 1832 til Amt
mand Krogh ang. Neergaards Valg til iste Valgmand i Surendalen]; Romsd. Amtstid.
1890, No. 67 og Kristianssundsposten Maj 5. A., jfr. Morgbl. 1890, No. 345; Norsk
Retstidende 1857, S. 293—300; Bidrag til Ideer oin 4de overord. BlortninAs Medlem
mer (Lilleh. 1839), S. 128 fg. ; Ola Hanssen: Norges Storthing i 1833, S. 114 fg. ;
C. Fougstad: Det norske Storthing i 1833, S. 21, 24 fg., 45; [N. Dahl og O. N.
Løberg:] Ellevte ord. Storthing, S. 77; [P. Hjelm Hansen:] Norges Storthing 1845;
Motiveret Forslag til Valg af Repræsentanter (Chra. 1853), S. 28 ; Yngvar Nielsen :
Norges Historie efter 1814, 11. 193 fg., 196, 312, 448 f^. og 111. 44—5 1 » XI 3 %•>
148 fg., 151, 173 fg., 183, 185, 304, 318.

En Odelsmands Tanker om Norges nærværende Forfatning
tilligemed en Samtale inoeholdende Veiledning for Bsnder til en rigtigere Frem
gangsmåte ved Udkaarelsen af Valgmcrnd og Reproesentanter. Chra. 1830. 16. 32
S. — Ny Udg. Chra. 1831. 16. — Nyt Op lag. Stavanger 1835. 8. 15 S.
— I^Nyt Oplag. 1839. 8.) — Nyt Op tryt Forf.s Tilladelse) i Ssndmsrsp
osten” 1885. No. 29 fg.
Om Tilblivelsen ak dette, i Samtiden under Navnet «Ola- Lo ka» Hendte og
kolporterede Skrift meddeles, efter Optegnelser af en af Forfatterens Medhjælpere, i
Brovolds ovfr. anførte Biografi af Neergaard, S. 9 fg., at han bragte Udkastet til Bogen
med sig, da han besøgte Kristiania i 1830. Hans Ven, Gaardbruger Petter Ertzgaard,
Ejdsvoldsmand som Deputeret for throndhjemske Dragonkorps og Storthingsrepræsen
tant fra nordre Throndjems Amt i 1830, læste Korrekturen paa den Del af Dialogen,
som er skrevet i Selbusprog. Et Par Studerende læste Korrekturen af det øvrige i
Forening med hans Ven Gaardbruger Mikkel Grendal fra Strinden, Repræsentant fra
søndre Throndhjems Amt s. A. ; Grendal overtog ogsaa det meste af Omkostningemes
Udredelse. «Da Bogens Trykning og Indheftning var færdig, og det Antal Exemplarer,
som enkelte 3tortliin^sin2en6 fra Vestlandet, Ler^ennuzamterne og Nordland havde
tinget sig, var leveret, og Neergaards nærmere Bekjendte etter Behag havde forsynet
sig, overtog Neergaard Uddelingen af de henimod 600 Exemplarer, som var igjen,
og begav sig med dem paa sin «Agitationsrejse» >.
Ifølge «Nordlyset» 2. Aarg. No. 89 har han «paanv udgivet> : Sælbobog
eller Samtale om politiske (^enstande i 3Nid v^3pro^e t. Denne Bog
findes ikke nævnt i de norske Lo^fortegnel3er eller Lidliotliekzkatalo^er og kjendes
heller ikke af nærværende Udgiver, der har en Formodning om, at saavel denne Bog
som et anonymt Skrift med Titlen : «Sælbyggen» eller Samtale om Valgene
til Storthinget (Chra. 1833. 8-X der i «Statsborgeren» siges at være «solgt i’
Tusindvis til Almuen», er identiske, nye Titeloplag af «Ola-Boka».
I Storthings-Forhandlinger er flere Forslag og Vota dels af ham
alene, dels af ham sammen med andre Repræsentanter, trykt, hvorom henvises til
Brovolds anførte Biografi, S. 17 fg., sammenholdt med «Hove6re^i3ter til 3tortn.-
Forh. 1 814—70».
I Romsdalsposten 1885, No. 69: Skrivelse ang. hans Lcege- og Kvllk’
salvervirksomhed, hans Helbredelsesmiddel mod Spedaljkhed, m. v.Norsk Forfatterlexikon 1814—1880. IV. 1 6

Trykt 8 Maj 1893.

Stengt for kommentarer.