søren daniel schiøtz : presentert i norsk forfatter-lexikon

– fra s. 107 – 108 :

Schiøtz, Søren Daniel, Brodersøn af ovennævnte Sorenskriver E. H. S. og Søn af Sogneprest til Tysnes Peder S. (f. 1771, død 1805) og Sophie Christine Jochel (f. 1768, død 1840), blev født i Thingvold 13 Marts 1796, tog 1816 Præliminærexamen og i Septbr. 1818 norsk juridisk Embedsexamen med Karakteren Bekvem.

Han var først Kopist, derefter i 3 Aar konst. Sorenskriver og udnævntes 29 Novbr. 1830 til Foged i Jæderen og Dalerne, fra hvilket Embede han efter Ansøgning erholdt H.fBke6 med Pensjon 25 Juli 1860.

Fra Ungdommen af havde han et afgjort religiøst Sind og han kom tidlig i Forbindelse med Brødremenigheden.

Han var fra Begyndelsen af Medlem af den i 1826 i Stavanger oprettede Missjonsforening, deltog 1828 i Stiftelsen og senere lige til sin Død i Ledelsen af Stavanger Bibelforening; var videre en af Stifterne af Stavanger Traktatselskab, af Josefine-Stiftelsen og af den 1844 oprettede «Stavanger Forening af Israels Venner», hvis Formand og Leder han blev, ligesom han senere 850) blev Ejer og Redaktør af den norske Israelsmissjons Presseorgan, det af N. J. Holm i 1827 grundlagte «Det  norske Missionsblad». Han døde i Stavanger 4 Januar 1863.
* 1) 13 Septbr. 1826 Charlotte Petrea Rosenkilde (f. i Stavanger 22 Marts 1800, f 20 Maj 1850), D. af NMval6Bman6en, Konsul Peder
Valentin R. og Charlotte 3opkie Winsnes.
* 2) 8 Decbr. 1859 Laura Petrea Svendsen (f. 5 Septbr. 181 5,
f 23 Maj 1878).
Portræt med Biografi i Missionsblad for Israel 1883, S. 161 fg. — Nekrologer
i Norsk Kirketidende 1863, Sp. 136—39 (optrykt i Missionsblad for Israel 1894, 8.
118 fg.); i Norsk Missionstidende 1863, S. 1. Jfr. Axel Chr. Z. Kielland: Stamtavle
over Familien Kielland, S. 87; Storth.-Forh. 1862 — 63, IX. 29; H. E. Sommerfelt:
Den norske Zulumission, S. 9 og 42; Wexels’s Tidsskrift f. Kirkekrønike 111. 18, 63.
Veiledning til en forstandig og christelig Vsrneopdra gelse.
M Bisiop Leiritz.^l Oversat fra det Tydsse. Stavanger 1833. 8. 176 S.
(Anonymt.)
Om tyende Bsrns Levnet og Hjemgang »vers. fra Tysk). Stavanger
u. A. 16. 16 S, (Anonymt.)
Or. Martin Luthers Forklaring over Christi yppersteprests
lige Vsn eller det 17de Capitel af Johannes Evangelium. Udg. ved S. D.
S. af Udgaven Kbh. 1754.) Stavanger 1836. 8. 88 S.
Historisk Udtog af det gamle Testamentes Boger. Oversat fra
Tydsk. I 3 Dele. Stavanger 1847. 8. 613 S.
Fra Begyndelsen af 1850 var han Forlegger og Redaktsr af Det
Norske Missionsblad, som var grundlagt af N, I, Holm 1827 og blev redigeret
af ham til 1835, derefter redigeret af I. H. Mshne 1836—49 (ikke 1847) og saa
kjsbtes af Schistz, der udgav samme til sin Dod i 1863, hvorefter Redaktionen gik
over til P
. L. Hcrrem (s. d.) m. fl. Fra 1850 blev Bladet, som endnu fortsettes
under Navn af Missionsblad for Israel”, udelukkende Organ for Isde
missj 0 n e n. (Jfr. ovfr. 11. 787.)
I Wexels’s Tidsskrift f. Kirke. Krsnike 111. 13—17 og 81—88 er to
Breve fra ham trykt.
Han gav jævnlig Bidrag til de ældste Aargange as Norsk Missions-
Ti de n de.

Stengt for kommentarer.