ole andreas øverland : presentert i j.b. halvorsens forfatterleksikon

 

– Øverland, Ole Andreas, foregaaendes Broder, er født i Throndhjem 17 Marts 1855, blev Student med Laud fra Throndhjems Kathedralskole 1873 og tog Examen philosophicum med Laud i Juni 1875.

Han overtog kort efter et Vikariat ved Throndhjems højere Almueskole og var derefter et Par Aar konstitueret Lærer ved Byens Realskole. Ved Nyaarstid 1878 flyttede han til Kristiania for at studere til sproglig historisk Lærerexamen, og særlig beskjæftigede han sig med Historien; han opnaaede i 1880 Understøttelse af P. A. Munchs Legat, som han oppebar nogle Aar, han udførte fra 1879 forskjelligt Arbejde i Rigsarkivet, og efterat han i 1881 havde faaet fast Ansættelse som Assistent her, opgav han enhver Tanke paa at tage Embeds-examen for udelukkende at ofre sig for Studiet af Historien, navnlig Norges nyere Historie.

Efter Forslag af J. E. Sars og Gustav Storm, tiltraadt af L. Daae og H. J. Huitfeldt-Kaas, bevilgede Storthinget ham 13 Maj 1885 en Understøttelse af 2000 Kroner til Udarbejdelsen af hans paabegyndte Værk «Illustreret
Norges Historie», og denne Bevilgning gjentoges det følgende Aar, saa at han i 1885 kunde opgive sin Stilling i Rigsarkivet.

Efterat han havde afsluttet sin store «Norges Historie», indgav han i Februar 1897 Andragende til Storthinget, understøttet af syv andre Historikere, om en aarlig Statsunderstøttelse til sin Forfattervirksomhed, og 14 April 1898 bevilgede Storthinget ham 2000 Kroner aarlig hertil; denne Bevilgning forhøjedes 23 Februar 1901 til 3000 Kroner, men nedsattes atter 29 Februar 1904 til 2000 Kroner, hvilken Understøttelse kan fremdeles oppe bærer.

Han vikarierede 1883 nogen Tid som Bibliothekar ved det Deichmanske Bibliothek i Kristiania og holdt i 90-Aarene Foredrag om Norges nyeste Historie ved flere af Statens Sommerkurser for Folkeskolelærere.

Stengt for kommentarer.