peter sigvart blumenthal petersen

 

– var en kjent skolemann og forfatter av historiske bøker og opplysningsskrifter fra midten av det 19. århundre. Du kan lese mer om Peter S.B. Petersen her :

 

– i boken “Skiensfamilien Flood og dens legatberettigede Decendenter af Familierne..”, af Jørgen Wright Flood (sønn av Boye Joachim Flood/red.), Cand.pharm., Kristiania 1884, står følgende om P.S.B. Petersen på side 16 :

Karen Hedvig Tønnesen, f. i Bodø 24/8 1839. Fremdeles bosat i Kristiania. (7 Børn) (hun var datterdatter av Hedvig Jørgine Flood og Peder Jørgenssen Flood (1756 – 1832/døde hos sønnen Elias Martinus Flood i Porsgrunn/red.) og datter av Idunna Urania Wamber og Johan Bulow Wamberg).

Gift med Peter Sigvart Blumenthal Petersen, f. i Stavanger  1/6 1826, død i Kr.a. 1/12 1878, Søn af Løitnant Johan Fredrik P. og Mina Fredrikke Sophie Prahl. Under den dygtige Rector F. M. Bugges Ledelse gjennemgik han Throndhjems Latinskole og dimitteredes derfra 1840 og tog Artium med Laud.; 1847 2den Examen; da han nu maatte hjælpe sig selv, tog han Skolepost og konstitueredes som Adjunkt i Tromsø til Udgangen af 1848. Fra 1849 og til og med 1854 var han Lærer ved Nissens Skole i Kristiania, men tog desuagtet filologisk Embedsexamen 1853. Fra 1854 Lærer ved Krigsskolen. I Marts 1865 udnævnt til Adjunkt ved Kristiania Katliedralskole, og forfremmedes sammesteds til Overlærer 1876. Han var en meget populær og produktiv Forfatter, hvis „Smaabøger for Folket“ er trykt i 10,000 Exemplarer. Den i 1858 udkomne Norges Historie var i 1878 udkommen i 8de Oplag. Hau var Redaktør af den “Norske Rigstidende” og “Intelligentssedlerne“ samt Kasserer og Sekretær i det “Norske Oldskriftsselskab” og Foreningen til “Fortidsminders Bevaring” og endelig en høi Frimurer. I alle Forhold vandt han Venner ved sit bramfrie Væsen, og i alle Samfundsklasser blev hans tidlige Bortgang modtagen med Vemod.

 

Stengt for kommentarer.