kirkehistorikeren h.g. heggtveit om den kirkelige rasjonalismens fremvekst

 

– Heggtveit skriver i sitt store verk : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Første Bind/Haugianismens Tid/Første Halvdel  – fra s. 486-487 :

“Som Biskopperne paa Johan Nordahl Brun nær fra 1800 til 1820 var Rationalister, om end ikke alle lige udprægede, saa maa det samme visselig ogsaa siges om det store Flertal af Prester i det nævnte Tidsrum, der utvilsomt maa betegnes som Rationalismens Glandsperiode i vort Land.

De gamle rettroende eller pietistiske Prester var for Størstedelen døde, og deres Eftermænd, uddannede efter 1784, da den nye Aandsretning blev den herskende ved Kjøbenhavns Universitet, bar omtrent uden Undtagelse Oplysningstidens Præg; adskillige var Fritænkere, enkelte endog rene Materialister.

Det har altid vist sig, at Professorerne ved et Universitet, ikke mindst de theologiske, giver baade gjennem sine Forelæsninger og Personlighed de Studerende sin Aands Stempel, fordi de da er lettest at paavirke og danne. Som Udsæden er, bliver ogsaa Frugten, enten god eller ond.

 

– her kan du også lese H.G. Heggtveits presentasjon av ulike rasjonalistisk pregede prester omkring i vårt land :

 

Stengt for kommentarer.