frederik julius bech : presentert av victor holst

– i boken : “Kristiania Borgerskole I Gamle Dage”. Kristiania 1913.

– her står nevnt på sidene 5 – 6 følgende om Bech i forbindelse med opprettelsen av Kristiania Borgerskole i 1806 :

“Biskop Fr. Jul. Bech saavel som de 3 andre nedenfor nævnte, som han fik bevæget til at oprette dette institut, var danske mænd.

Bech var født i 1758, blev efter at ha tat teologisk eksamen huslærer et par aars tid i Trondhjem, derefter 1785 -94 lærer ved den nye borgerlige realskole i samme by, “hvilken lærerpost var ham særdeles kjær”; fra 1787 ogsaa hospitalsprest i byen.

Derpaa sogneprest et par steder i Norge og i Danmark og i 1805 biskop i Akershus.

Bechs interesse for skolevæsen av enhver art varte gjennem hele hans liv. Han var med og grundet skoler (borgerskolen i Porsgrund) og skaffet dem lærere, som han først prøvet og gav gode raad med paa veien.

Han udfoldet en betydelig virksomhet som pædagogisk skribent og især som taler.

Han var en kraftig og myndig personlighet, og hans billede dukker stadig op i samtidens breve og dagbøker. Hos Pavels omtales han snart sagt paa hver side, men man merker det er en uven som har skildret ham. Men næsten overalt hvor Pavels omtaler hans virksomhet paa skolens felter, faar hans ord en varme som de ellers savner naar bispen nævnes.

“Jeg erkjendte hans duelighet og utrættelige arbeidsomhed i alt hvad der angik skole- og fattigvæsenet” heter det (Autobiogr., 175). Og en anden gang han sitter i en skolekomission sammen med Flor og endel prester, summerer han (Pavels/red.) op sin dom om alle, sig selv iberegnet, i de ord at den eneste som igrunden har nogen greie paa det hele, det er bispen”.

— senere i Holsts bok om Borgerskolen, på sidene 60-61, er om Bech notert følgende :

“Den 13. juli 1821 visiterer Bech skolen for sidste gang, og han har i skoleraadets protokol indført følgende anerkjendende uttalelser om tilstanden : “Skolens Førstelærer og Inspektør, hr. Vogt, bør nævnes med fortjent Ros, baade som Inspektør og Lærer, for hans agtværdige Medvirksomhed i at overholde Orden og fremme Hensigten af denne Indretning. Religionsundervisningen gives af den saare duelige og agtværdige Kateket, hr. Pastor Wexels, og i Forening med hr. Vogt besørges den øvrige Undervisning af de ligeledes agtværdige Lærere, hr. Delphin og hr. Schæffer. Et unegtelig anbefalende Vidnesbyrd om Bestyrelsens og Lærernes Fortjeneste af Skolen er det store Antal Elever, som stedse søge om Optagelse i denne Undervisningsanstalt, der dog i sin Tid blev oprettet, ja paa en vis Maade fremtvungen imod megen Kamp og Modstand. — Held og Velsignelse følge den fremdeles !”

Bech døde i 1822.

 

 

Stengt for kommentarer.