biskop peder hansen : beskrevet av biskop j.n. skaar

 

– i boken “Den evangelisk-kristelige salmebogs historie i Kristiansand bispedømme”, Kristiania 1897;

 

– fra s. 6 –   :

En Stjerne af første Rang paa vor rationalistiske Himmel var Kristiansands Biskop Dr. Peder Hansen. 

Han var født i Kjøbenhavn den 8. Mai 1746, blev 1764 dimitteret fra Kjøbenhavns Skole, tog alle sine Eksaminer ved Universitetet med Udmærkelse, studerede en Tid i Halle og Jena og blev efter sin Hjemkomst 1771 udnævnt til res. Kap. i Helsingør, 1775 til Sogneprest i Ringsted, fik 1780 Titel af Professor theologiæ extra-ordinarius, blev 1785 kaldet til at være Sogneprest til Helligaands-Kirken i Kjøbenhavn og 1798 til at være Biskop i Kristiansands Stift, hvorfra han 30. December 1803 forflyttedes som Biskop i Fyens Stift.

Han døde i Odense den 26. December 1810 (Jens Møller, Theol. Bibliothek, III, S.310 fg. A. Faye : Christianssands Stifts Bispe- og Stiftshistorie, S. 429 fg. Dr. A.C. Bang, Hans Nielsen Hauge, S. 170 fg., 349 fg.).

I Halle var han Senders og Nøsselts Discipel. “Det Sving”, siger han selv, «min Aand har faaet til at prøve Religionens Sandheder, til at etterforske dens Aand i det nye Testamentes Kilder og dens Skjebne i alle Tidsaldre, til at dømme ligesaa beskeden som fri, det takker jeg disse Mænd for».

Den Vei, som han i Halle blev ført ind paa, fastholdt han senere, og som biskop i Kristiansand viser han sig som en fuldblods Vulgar-Rationalist med stor Nidkjærhed for at fremme “Oplysning” og modarbeide «Overtro» (d.e. gammel Kristentro).

Hvorledes han som Biskop straks tog fat paa at ophjælpe Skolevæsenet og derved unegtelig indlagde sig Fortjenester, og hvorledes han ved Presternes Hjælp rundt om i Stiftet fik oprettet “Selskaber til Oplysning og gode Sæders Udbrædelse», Selskaber. som etter hans Anvisning anskaffede sig Samlinger af rationalistiske Skrifter, ligger det udenfor nærværende Wades Plan at omtale.

Her skal derimed fremhæves et tredie Maal, som han satte sig og med stor Iver anbogte at naa, nemlig at faa den cvangclisk-krigteligc – : i inilfnrt.

Sia Mcniag om den gamle g freoo-

krggrr lian noksaa klart og aatxmt i <Opir.nr. tring til den cvangclisk-krislcligc Salmcbogs Ind-

Stengt for kommentarer.