cornelius thomas rønnau : presentert i dansk biografisk lexikon

 

– fra s. 498 – 499 :

Rønnau, Cornelius Thomas, 1752-1828, Præst, født i Christianssand 16. Sept. 1752 af Forældrene Anders Corneliussen og Helene Thomasdatter Rønning, deponerede fra sin Fødebys Skole 1772 og fik Attestats 1777, var saa Huslærer 4 Aar i Mandal og 3 Aar i Kjøbenhavn, hvor han dimitterede flere unge Mennesker
til Universitetet.

1784 blev han Skibspræst paa en Kinafarer til 1787, da han med Gjæld og svækket Helbred kom tilbage og fik det resid. Kapellani i Bejtstaden, hvor han 1794 blev Sognepræst og 1801 Provst i Vestre Indherred.

1802 forflyttedes han til Opdal, fungerede 1814-16 som Provst i Dalerne, entledigedes 1822 og døde i Throndhjem 11. Nov. 1828.

Han havde en ejendommelig Evne til at sætte sig i Respekt og vinde Indflydelse i Menighedene og da han gik frem med Klogskab, kunde han faa se stor Raahed svinde og give Plads for mildere Sæder.

Han tog sig meget af Skolevæsenet og uddannede mange unge Mennesker til Lærere, søgte derhos at give Ungdommen Smag paa ædlere Fornøjelser, dannede Sangkor, digtede og komponerede Kantater til kongelige
Fødselsdage osv.

Ved Siden af dette var han ogsaa ivrig for Menighedens timelige Velvære, oprettede et Bygdemagasin, sendte en
ung Mand, han havde undervist, til Throndhjem i Gartnerlære, for at han derpaa kunde rejse om i Præstegjældet og undervise Bønderne i Potetdyrkning.

Rønnau var visselig Rationalist, men den filanthropiske Stræben var den bevægende Magt i ham, og hvad han udrettede, gjorde hans Navn kjendt og elsket i vide Kredse.

Gift 24. Okt. 1788 med Karen Christiane Ford (f. 1769, døbt 14. Dec., d. 2. Febr. 1791), Datter af Vilhelm F., Sognepræst til Bejtstaden (f. 1722 d. 1787), og Mette Dorothea f. Randulf (f. 1733 d. 1788).

Erlandsen, Biogr. Efterretn. om Geistligheden i Throndhjems Stift S. 175.
Throndhjems Adresseavis 25. Nov. 1828.
Halvorsen, Norsk Forf. Lex.

D. (Daniel/ed.) Thrap.

Stengt for kommentarer.