conrad nicolai schwach : presentert i norsk forfatter-lexikon

 

– 1814 – 1880. Femte Bind. S – T (1885 – 1908). Author J.B. Halvorsen.

– fra s. 192 – 197 :

Schwach, Conrad Nicolai, Søn af Immanuel S. (f. 1760, død som Sogneprest til Solum 1833) og Elisabeth Dorothea Nielsen (død 1813), en Søster af den bekjendte Agent Jacob Nielsen i Kristiania, blev født 28 Marts 1793 Paa Ringsaker, hvor Faderen den Gang var res. Kapellan.

Farfaderen var den i Stettin fødte Samuel Conrad S. (død 1781), der kom som Bogtrykkersvend til Kristiania, hvor han ved Ægteskab (1758) med Bogtrykkerenken Jessine Maria Berg f. Ørbek (død 1771) kom i Besiddelse af Kristianias den Gang eneste Bogtrykkeri og i 1767 grundlagde Norges ældste Avis, de endnu udkommende «Norske Intelligentssedler».

Sin første Undervisning, bl. a. ogsaa i Musik, fik Sønnesønnen Conrad Nicolai af sin Fader.

I 1810 blev han sat ind i Kristiania Kathedralskoles øverste Klasse, hvorfra han blev Student med Laud 1812.

Efter Andenexamen — til hvilken han bl. a. hørte Forelæsninger af H. C. Ørsted, som, heder det i et
Brev fra S. til Ø. af 14 April 1839, «opklarede mine Forestillinger, udvidede og befæstede mine Kundskaber i Naturvidenskaben og indgav mig for denne en Interesse, som hans senere Virksomhed har næret og som har skaffet mig mangen nydelsesrig Time» — kom han i Slutningen af 1813 i Anledning af Moderens Død tilbage til Norge, hvor han i Februar 1817 tog juridisk Embedsexamen med Laud og i 1813 dens praktiske Prøve med Haud.

Kort før sin Embedsexamen var han bleven Kopist i Justisdepartementet; dette forlod han strax efter Examen, da han blev Fuldmægtig hos en Højesteretsadvokat.

Den 8 Septbr. 1818 blev han udnævnt til Sagfører ved alle Rigets Over- og Underretter og boede som saadan først i Kristiania, senere (fra 1821) i Arendal, hvor han tillige var Translatør. Den 8 Juni 1830 udnævntes han til 2den Assessor i Trondhjems Stiftsoverret, fra hvilket Embede han 18 Decbr. 1848 befordredes til Sorenskriver i nedre Telemarken; i denne Stilling døde kan paa Gaarden Christiansro ved Skien 9 Septbr. 1860.

Allerede kort efter sin Ankomst til Trondhjem blev han (29 Decbr. 1830) indvoteret som Medlem af det derværende Videnskabsselskab, hvis Sekretær han var fra 1831—35 og paanv fra 1842 til sin Afrejse fra Byen.

I 183* (ikke spesifisert/red.) fik han Diplom som Medlem af det kgl. nordiske Oldskriftselskab i
Kjøbenhavn. Under sit Ophold i Trondhjem var han i 5 Aar Medlem af Realskolens Bestyrelse og fra 1831 i noget over et Aar af Inspektionen for Thomas Angells Stiftelser, hvoraf han udtraadte, fordi Regjeringen ikke vilde tilstaa ham nogen Godtgjørelse for denne Funktion, som Schwach ikke erkjendte sig forpliktet til at udføre gratis; ved den derefter af Regjeringen mod ham rejste Tiltale blev han frifunden for alle Retter. (Jfr. S.’s Redegjørelse i Morgbl. 1835, No. 20 fg.) Han var en af Indbyderne til Stiftelsen i 1845 af Kunstforeningen i Trondhjem, hvis første Sekretær kan var.

Gift i 1820 Anne Margrete Heide (se foran).

Portræt med Biografi i Portræter af mærkelige Nordmænd, I. 107— 112; i Ill. Nyhedsbl. 1860, No. 40; i Ill. Tid. I. (Kbh. 1859—60), No. 53. — Nekrolog i Aftenbl. 1860, No. 219 [efter Skiens «Correspondenten»]. Jfr. Henr. Jæger: Ill. norsk Litteraturhistorie, II. 29-41; M. Bugge: Trondhjems Kunstforening 1845—95, S. 2—12 og 27; L. Dietrichson – Omrids af den norske Poesis Historie II. 18—23;  H. Olaf Hansen : Den norske Literatur fra 1814, S. 31—33; Norske Digtere, udg. af Nordahl Rolfsen, 2. Udg., S. 181 ; Pavels’s Dagbøger og Dagbogsoptegnelser 1815—16 (fl. St., se Reg.); Norsk Familieblad IV. (Kra. 1881), S. 201 fg. [«Et og andet om C. N. Schwach» af C. K.]; Den Frimodige 1849, No. 67; «Pjerrot», udg. af Ulv Graabeinstein (Arendal 1881), S. 131; Peder Hjort : Kritiske Bidrag, Litt.-hist. Afd. II., S. XLIII fg. — Autobiografiske Bidrag i poetisk Form er hans Digte «Ved min Hustroes Grav» og «Mit Portrait» [I og ll] i hans Samlede Digte II. 308—318, jfr. S. 324 og Anm. i III. 238, samt det i 1845 skrevne, efter et Haandskrift i Hurums Ministerialbog i «Ungdoms-Tidende» IV. (1896), No. 31 trykte «Mit Barndomshjem».

Nor. Et Digt [af E. Tegnér]. Fra det Svenske oversat af C. N. Schwach. Chra. 1814. 4. 12 S.

Nor. En Samling llf Smaadigte ved norske Forfattere. Udg. af C. N. Schwach. Chra. 1815. 8. 180 S. m. 2 Musikbilag. (Anm. i Journal før konster, moder och seder (Sthlm. 1815), No. 13; i Nordiske Tilskuer (Kbhvn.) 1815. No. 37 og 38. Jfr. Pavels’s Dagbogs-Optegnelfer 1815—16, S. 21 fg.)

Nor. En poetisk Nytaarsgave for 1816. Udg. af C. N. Schwach. Chra. (1816). 8. x S., 196 S. (Jfr. Pavels’s Dagbogs-Optegnelser 1815—16, S. 321 fg.)

Dr. Neumanns Offer paa Sagas Alter, vurderet af C. N. Schwach. Chra. 1817. 8. 32 S. (Jfr. N.’s Svar i Det norske Nationalblad, H. IX. 229—31og Digtet “Til Burderingsmanden af det diplomatiske Skrimmelskrammel paa Sagas Lofter, Hr. C. N. Schwach” i s. Bl. H. X. 113—123, samt S.’s Biografi af Neumann, S. 26 fg.)

Cantate ved Høitideligholdelsen af Jubelfestdagen den 1ste Novbr. 1817 paa Christiania Cathedralskole. Chra. 1817. 8. 8 S.

Poetisk Anhang til Catalogen over norske Kunstsager, udstillede i Christiania (1818). Chra. [1818]. 8. 16 S. (Jfr. «Fortegnelse over endeel, af indenlandske Forfattere frembragte, Kunstarbeider, som findes udstillede i Christiania den 10 Mai 1818 og følgende Dage». Chra. 1818. 8. 26 S.)

Napoleon Bonaparte, de Franskes Keisers Liv og Levnet, af Walter Scott. Oversat ved H. A. Bjerregaard, H. Foss og C. N. Schwach. D. 1—9. Chra. 1827—32. 16.

Det danske Hofs hemmelige Historie fra Frederik den femtes Formæling med Juliane Marie 1752 til Dronning Caroline Mathildes og Struensees Fald 1772, med et Anhang, indeholdende hemmelige Træk af det svenske Hofs samtidige Historie, samt en foreløbig Udsigt over Statsreformen 1660. Efter John Brown’s Northern Courts oversat af C. N. Schwach. Chra. 1832. 8. 224 S. (Anm. i Morgbl. 1832, No. 297.)

Samlede Digte. B. 1—3. 8. I. Chra. 1837. X S., 320 S. med Musikbilag No. 1—8 (af L. M. Ibsen, C. N. Schwach, C. Blom og Lemming). – II. Chra. 1837. VI S.. 324 S. med Musikbilag No. 1—8 (af S. m. fl.). (B. 1 & 2 anm. af M. C. Hansen i Den norske Rigstidende 1837, No. 153 og 154; af P. I. Collett i Den Constitutionelle 1837, No. 332 og 334. hvortil Svar af S. i No. 348 og Tilsvar af C. i No. 350, jfr. C.’s senere Artikel “I Anledning af nogle Ytringer mod Recensjonen af Schwachs Digte” i Den Const. 1838, No. 2 og 9). — III. Thjem. 1846. VIII S., 240 S. m. Musikbilag No. I—4 (af C. N. Schwach, L. Wittrup og A. E. Pratte). (D. m. T.: Digtninger af C. N. Schwach. Anm. af Chr. Monsen i Nordlyset 1846, No. 93—101.)

Throndhjems Domkirkes Historie og Beskrivelse i kort Udtog. Thjem 1838. 4. 40 S. m. 6 lithogr. Pl.

Udsigt over de tre nordiske Rigers Myntvæsen fra de ældste Tider til nuværende, samt Grundrids af Heraldikken. Thjem 1842. 8. 4 Bl., 170 S, 1 Bl. og 6 lith. Pl. (Anm. af C. A. Holmboe i Nor II. 591-96; af Dr. Køhne i Zeitschrift f. Munzkunde, 1843; af L. Kr. Daa i Granskeren. H. VI. 257— 260 og 269 fg., hvortil Schwach føjede «Et Par Ord om Norges Myntvæsen” S. 301—304. der igjen fremkaldte Daas Artikel «Bevirker Species-Myntfoden nogen Varefordyrelse ?” S. 309-312 og 315 fg,. som kritiseredes i en Artikel af A. Schweigaard i «Den Constitutionelle” 1843, No. 43. der besvaredes i den nye Artikel “Om Skillemynt” af Daa i «Granskeren” H. VI. 329 fg.)

Junker Hans, en Fortælling, skreven som Text til sex Carricaturkobbere. Bergen 1843. 8. 1 Ark m. 6 Lithografier.

Kort Udsigt over det kongelige norske Videnskabs-Selskabs Historie fra dets Oprindelse til Udgangen af 1844. (Særskilt aftrykt af Det kgl. Norske Vid.selfl. Skrifter i det 19. Aarh. 4de B. Iste H.) Thjem 1845. 4. XXXV S.. 28 S.

Ny og sandfærdig Vise om Peder Paars i Aarhuus af Cornelius Svendsen. Bager paa Levanger. Synges som Hans Mickelsens bekjendte Vise. Trykt i dette Aar [d.e. Kra. 1843, ikke 1845]. 4. 96 S. m. 3 Tontryk (Begyndelsen blev oprindelig trykt med samme Titel i Ny Hermoder. 3. B. (1842), Sp. 193—205 og 217-31.)

Genrebilleder af forskjellige Mestere. Oversatte af Cornelius Svendsen. Thjem 1848. 12. 24 S.

Jacob Neumann, Biskop over Bergens Stift [m. m.], biografisk skildret af C. N. Schwach. [Med Neumanns Portræt.] Bergen 1848. 8. 67 S.

Poetiske Fremstillinger af nogle Malerier og andre Kunstgjenstande i Bergens Museum. Bergen 1848. 8. 20 S,

Farvel til Trondhjem. Digtsamling. Thjem 1849. 78 S., 1 Bl., 1 Musikbilag. (Oprindelig indeholdt Bogens to første Ark et paa Prosa skrevet “Farvel til Trondhjem” [ S. 1—24). og “Vinterglæder” [S. 25—31). “Farvel til Trondhjem”
indeholdt, ifølge Forf.s Forord til den senere i ændret Skikkelse udgivne Bog, “en taknemmelig Erkjendelse af den Velvillie, jeg der fra flere Sider har mødt, og af det Gode, jeg der har fundet. Men det indeholdt ogsaa en ikke lys Skildring af Skyggesiderne i Stedets og Indvaanernes Væsen, saaledes som jeg havde opfattet dem”.

Nærmere Overvejelse og nogle Venners dermed overensstemmende Mening bestemte Forfatteren til at undertrykke det alt fra Pressen færdige “Farvel til Trondhjem”, og i dets Sted at optage nogle Poesier.

Af de undertrykte Partier i Skriftet beholdt Forf. blot S. 8—9, nemlig det nu som Samlingens sidste Stykke optagne Digt “Det er Vaar”, hvis 3dje Vers dog er ændret; istedenfor dette Digt havde Bogen oprindelig 2 Sider Forord, et Slags Kommentar, som ogsaa blev undertrykt).

Byron’s Beppo, et episk Skjemtedigt, oversat af C. N. Schwach 1853. Skien 1855. 8. 22 S.

Magistraten under egen Forsegling, eller Formandskab og Djævelskab. Vaudeville. Skien 1855. 8. 74 S.

Digtninger, gamle og nye. (Et af Forfatteren redigeret Udvalg med Musikbilag.) Chra. 1856. 8. 4 81., 445 S, og 15 S. Musikbilag. m. Forf.’s Portr. (Anm. i Aftenbladet 1855. No. 297; i Chra..Posten No. 2623.)

I M. C. Hansens Morgana,/. (1820), S. 127—130: Kong Hake (Romance). — //. (1821) — hvoraf han var Medudgiver med M. C. Hansen — S. 1—94: Den sorte Cither, et Eventyr; S. 199 fg.: 9 forskjellige Smaadigte.

I Hallagers Snotra (Bergen) 1821, S. 8 fg. og 1822, S. 173 fg.: Forskjellige, tildels oversatte, Smaadigte.

I Bragi, udg. af M. C. Hansen, I. (1838), S. 182-85: Håkon Athelsthans Drapa; S. 201—209 : Digte (efter Tyst og Svensk). — II. (1839), S. 259—267: Digte (Til Dampskibet Gustav; Prolog den 1. Mai; Flagets Ord; Forenings-Sang; Dem gefeierten Kunstler Ole Bull, Hamburg 2. Jan. 1838, med Oversættelse).

I Sneklokken, Nytaarsgave for 1843, S. 74—113: Forskjellige Digte, tildels oversatte, bl. a. Elegi paa en Landsbykirkegaard. (Efter det Engelske af Thomas Gray. Optrykt med Illustr. i Nordisk Familieven No. 15, S. 12, Kra. Marts 1881. Jfr. iøvrigt Den Constitutionelle 1843, No. 1 af A. Munch, hvortil Svar af S. i Morgbl. s. A. No. 18.)

I Det kgl. norske Vid..Selskabs Skrifter i det 19. Aarh. IV. (Thjem 1846—59). S. 1—28 : Kort Udsigt over det kgl. norske Videnskabs-Selskabs Historie fra dets Oprindelse til Udgangen af 1844. (Ogfaa i Særtryk i nogle faa Expl.); S. 29—52 : Comparative Bemærkninger om det nordenfjeldske Norges Temperatur.

I Urda III. 144—149 : Jutulstuen paa Uff, samt Birken og Drikkehornet paa Hoel i Renneboe. (Det Hefte (IIl. 2) af “Urda”, hvori denne Afhandling findes, blev aldrig udgivet, skjønt Mestedelen af samme var trykt.)

I Langes Norsk Tidsskrift f. Vid. og Litt. II. 145—161 : Bemærkninger ved Professor Munchs Afhandling om den rette Beliggenhed af Clemenskirken m. m. i Throndhjem; S. 454—457: Anmeldelse af S. Sivertsons Udvalgte Digte.

I Norsk Retstidende 1836. S. 163—167: Om hvorvidt §§ 20 og 21 i Forordn. 7 Septbr. 1812 ere hævede ved Grundloven.  1840, S. 161-63 : Om Sagfører Salarier i offentlige Sager.

I Portræter af mærkelige Nordmænd I. 181—186 : Biografi af Rektor F. M. Bugge. — II. 2—16 : Biografi af M. C. Hansen. (Egentlig skrevet af S. for Gahlers “Scandinavische Bibliothek” I. og derfra bearbejdet for det norske
Portrætgalleri.)

I Det norske Nationalblad findes i Aarene 1815—22 forskjellige anonyme, polemiske Stykker af ham. Bl. a. skrev han i H. XXI. (1821), S. 307-9 Digtet “Den 9de Maj” (i Anl. af Lagthingets Forhandlinger om Adelen, jfr. H.
XXII. 19-21 af Pavels Hielm).

I Hermoder 1. Halvaarg. (1821), S. 206—208: Hedals Kirke. — 8. Halvaarg. (1825), S. 89 fg.: Bidrag til Kundskab om Tellemarkens Indvaanere (d.e.: Indledning til nogle af S. meddelte Digte af Skolelærerne Thormod Knudsen (s.d.) og Halvor Rollag); S. 208: Taus Kjærlighed (Digt, overs, efter det Russiske).

I Den norske Huusven I. No. 7 : Afskedshilsen til Aaret 1827; No. 21: Sang til den norske Dampbaad Prinds Oscar. — II. No. 3: Epilog til Sørgespillet Dyveke, opført i Arendal 30 Maj 1828 ; No. 4 : Til Kjernrosen.

I Skilling-Magazin 1840, No. 40, 41 og 42 : Kort Udsigt over det norske Videnskabers Selskabs Historie og Forfatning,

I Morgenbladet forskjellige Lejlighedsdigte og adskillige polemiske Artikler vedkommende Dagens Spørgsmaal. Af hans Bidrag til Bladet anføres : 1820, No. 72 : Om Idyllens Væsen: No. 132 : Om Nationalsange. — 1830, No. 339 : En Time paa Dovre (Digt). — 1835, No. 20 og 21 : Til mine Medborgere (i Anledning af at han sagsøgtes som Inspektør ved de Angellske Stiftelser); No. 33 : Om Tidens Tone i Dommen over Oehlenschlager. — 1846, No. 211: Anmeldelse af P. L. Møllers Aarbog “Gæa”: No. 310 : Om Vederhæftighed. — 1854, No. 313: Til de danske Brødre; No. 327 : “Til Krydseren”; No. 361 : Den engelske Officier for Sebastopol (Digt, overs, fra Engelsk).

I Den Constitutionelle 1836, No. 119 og 120 : Nogle Ord om det norske Rigsvaaben og et svensk-norsk Unionsvaaben. — 1845; No. 291 : Om et nyt Universitet i Norge [En harcellistisk Artikel]. — 1846, No. 257 : Om Dronningers Kroning.

I Nordlyset 1843, No. 7: Oustmyren. — 1846; No. 79 og Till.: Texter til en Del Malerier m. v. i den Trondhjemske Kunstforenings første Udstilling.

I Bratsbergs Amtstidende 1850 – 52 : Thelemarkske Optegnelser. — 1855, Septbr. : Af Byron’s Beppo (Oversættelse, ogsaa i Aftryk, se ovfr.).

Han besørgede Udgivelsen af 1) Jens Zetlitz’s samlede Digte (D. 1. 2. Chra. 1825. 8.), hvori han skrev Forerindring og Biografi af Forfatteren i D. 1., S. II—XVIII; 2) [i Forening med N. Dahl] Udvalgte lyriske Digte af Henr. Wergeland (Chra. 1846. 8.); 3) Digtninger af H. A. Bjerregaard (Chra. 1848. 8. Med Forord af Schwach S. III—VIII) ; og 4) M. C. Hansens Noveller og Fortællinger (B. 1—8. Chra. 1855—58).

I “Fortegnelse over det kgl. norske Videnskabers Selskabs Haandskriftsamling” (Thjem 1872) anføres følgende i Haandskrift dersteds opbevarede Arbejder af ham : 1) “Digtninger, yngre end Midtsommer 1846” (Mnskr. Kvart No. 389). — 2) “Digte yngre end den i 1837 udgivne Samling, men ældre end det i 1846 udkomne 3die Bind” (Kvart No. 390). — 3) oversættelser af a) Ovids “Ars amatoria” og «Remedia amoris», metrisk oversat [med Bilag af 4 Breve fra forskjellige om Oversættelsen]; b) Oversættelse af Horats’s Satirer 1. Bog 1. Sat.; c) Oversættelse af Horats’s Breve 1. Bog 1. Brev (Kvart No. 391). — 4) «Utrykte Digte 1819 – 1836» (Oktav No. 91). — 5) Oversættelser af latinske Poeter, Claudius, Statius (Oktav No. 92).

To Breve fra ham til H. C. Ørsted af 14. April 1839 og 27 Novbr. 1850 er trykt i «Breve fra og til H.C. Ørsted», II. 154 fg. oss 301—3, med Ø.’s Svar S. 155 fg. og 304 fg.

 

Stengt for kommentarer.