skolelærer peder estensen i stjørdalen

– presentert i boken : “Skolelærer Peder Estensens Liv og Virksomhed samt hans Optegnelser vedrørende Stjørdalen fra Slutningen af Aaret 1700 og ud i sidstledne Aarhundrede”; Stjørdalshalsen. Nils Wærnes’ Forlag.1904.

Da min Far, afdøde Skolelærer Peder Estensen, i fin Tid var en af de mest bekjendte Lærere, ikke alene i Stjørdalen, men ogsaa udover Landet, har jeg tænkt at der kunde være adskillige som gjerne vilde se hvordan Skolen og dens Gjerning foregik for 100 Aar siden og derudover. 

Det var ikke bare som Lærer han i sin Tid virkede, men ogsaa som Kommunekasserer, Hjælpevaxinatør og Udskiftningsmand ligesom han var Lægmand i Missions- og Afholdssagen, og tilsidst paa sine gamle Dage Indremissionær, hvilket alt gav Anledning til at han kom meget i Berørelse med Folk af alle Stænder.

Jeg tænker da dette skulde ligesom bli som en liden Stjørdalshistorie. Han har ogsaa nedskrevet adskilligt, som kan ha forefaldt, ligesom jeg, der var sammen med ham til hans Død, har adskillige mundtlige Meddelelser at tilføie, som tør være af Interesse.

Der lever kanske endnu endel ældre Folk, som gjerne vilde opfriske gamle Minder, fra den Tid de sad paa Skolebænken hos ham.

Jeg ønsker helst at bruge hans egne Ord og vil jeg bede Læserne om skaansom Bedømmelse af Bogen, da jeg som Samler og Nedskriver heraf kan være mindre kvalificeret.

Stjørdalen i Mai 1904

Nils Wærnes

Barndom og Ungdom.

Jeg Skolelærer Peder Estensen blev født den 11te Mai 1792 af Forældrene Skolelærer Esten Jenseen Husbymo og Hustru Marit Lassesdatter.

Min Fader Esten Jensen var født paa Gaarden øvre Mæhla 1761 og min Moder paa Gaarden nedre Buan 1755.

Hun stammede forøvrigt fra Gaarden nedre Huseby.

Jeg fødtes som anført den 11te Mai og blev døbt af Provst Støren i Værnes Kirke den 17de Mai, som var Kristi Himmelfartsdag, 6 Dage gammel. Halvor Husebys Kone Mali Knudsdatter bar mig til Daaben. Hun levede ogsaa saa længe, at hun bar min eldste Søn Jens til Daaben.

I Slutningen af Aaret 1700 var det ikke saa vanskeligt at faa en Skolepost og Fordringerne ikke saa store.

Min Fader Esten Jensen havde lært sig at læse godt, og regne og skrive lidt kunde han ogsaa. Klokker Jens Fossing ved Værnes havde ham undertiden til at holde Skole for fig, og i 1795 ble han ansat til Skolelærer i Hegre Sogn. Distriktet fra den nederste Gaard Holm til Meraker tilligemed endel Gaarde paa nordre Side af Stjørdalselven og endel øverst i Forbygden.

Det var den Tid ikke flere end tre Skolelærere i Hegre, nemlig min Fader Esten Jensen og Knud og Ellev Aasveien. Den sidste blev senere Løitnant og antog Tilnavnet Hegrem.

I Aaret 1811, da jeg blev ansat til Skolelærer i Hegre, var der ogsaa bare tre Lærere nemlig jeg og min Fader og Lasse Fossum. Antagelig i Aaret 1794 kom Provst Wittrup til Stjørdalen og i 1795 anskaffede han til Skolerne…

– siden er videre under skriving;

Stengt for kommentarer.